12 krokov

 

Dvanásť krokov AA je súbor všeobecne prijatých duchovných zásad, ktoré keď si osvojíme ako svoj životný štýl, môžu človeka zbaviť návyku konzumovať alkohol a tiež pomôžu trpiacemu na závislosti od alkoholu prinavrátiť zdravie a nájsť opäť zmysel šťastného a plnohodnotného života. Krokmi postupne prešli všetci členovia AA, ktoré sú zároveň navrhnuté ako program uzdravenia
 

1.Priznali sme si svoju bezmocnosť nad alkoholom - naše životy sa stali neovládateľné  

2.Dospeli sme k viere, že len Sila väčšia ako naša obnoví naše duševné zdravie.  

3.Rozhodli sme sa odovzdať svoju vôľu a svoj život do starostlivosti Boha, tak ako ho my chápeme.  

4.Urobili sme dôkladnú a nebojácnu morálnu inventúru samých seba. 

5.Priznali sme Bohu, samým sebe a inej ľudskej bytosti presnú povahu svojich chýb.  

6.Boli sme úplne prístupní tomu, aby Boh odstránil všetky naše charakterové chyby.  

7.Pokorne sme ho požiadali, aby odstránil naše nedostatky.  

8.Spísali sme zoznam ľudí, ktorým sme ublížili a boli sme ochotní to napraviť. 

9.Urobili sme priamu nápravu vo všetkých prípadoch, v ktorých to bolo možné, okrem prípadov, keď by naše konanie im alebo iným ublížilo.  

10.Pokračovali sme v našej osobnej inventúre a keď sme urobili chybu, ihneď sme sa priznali.  

11.Pomocou modlitby a meditácie sme zdokonaľovali svoj vedomý styk s Bohom tak, ako ho my chápeme a prosili sme ho len o to, aby   sme spoznali jeho vôľu a mali silu ju uskutočniť.  

12.Výsledkom týchto krokov bolo, že sme sa duchovne prebudili a usilovali sme sa odovzdávať toto posolstvo ostatným alkoholikom a uplatňovať tieto princípy vo všetkých našich záležitostiach. 


Mnohým z Vás sa bude zdať, že tento program sa nedá zvládnuť. Nedajte sa odradiť! V celosvetovom spoločenstve anonymných alkoholikov je organizovaných vyše dvoch miliónov žien a mužov, ktorí to dokázali! Prejavili túžbu prestať piť.