Priebeh Skype meetingu

Priebeh Skype meetingu

Priebeh Skype meetingu AA_10_01_2015.docx (34,6 kB)

 

Priebeh Skype meetingu AA


    Skôr než  zahájime naše stretnutie dôrazne žiadam všetkých účastníkov o stlmenie mikrofónov a prosím, aby ste si ich nechali stlmené počas celého meetingu, pokiaľ nerozprávate.


    Začnime prosím naše stretnutie chvíľou ticha a myšlienkami na tých, alkoholikov v AA aj mimo AA, ktorí ešte stále trpia, a najmä za tých, ktorí sa nikdy nedozvedia naše posolstvo a ktorí sa už zajtra neprebudia .


    Modlitba vyrovnanosti:


    Bože,
    daj mi vyrovnanosť, prijať to, čo zmeniť nemôžem
    odvahu zmeniť to, zmeniť môžem
    a múdrosť odlíšiť jedno od druhého.
    Poprosím dobrovoľníka o prečítanie:
    Preambula združenia Anonymní alkoholici


Anonymní alkoholici sú spoločenstvom mužov a žien, ktorí sa navzájom spolu delia o skúsenosti, silu a nádej, aby mohli riešiť svoj spoločný problém a pomáhať ostatným uzdraviť sa z alkoholizmu. Jedinou podmienkou členstva je túžba prestať piť. AA nemajú žiadne povinné poplatky, svoju činnosť vykonávajú len z dobrovoľných príspevkov svojich členov. AA nie sú spojení zo žiadnou sektou, náboženstvom alebo akoukoľvek inou inštitúciou.  AA sa nezúčastňujú verejných diskusií a nezaujímajú stanovisko k žiadnym problémom mimo spoločenstva. Našim prvoradým cieľom je ostať triezvym a pomáhať k triezvosti ostatným alkoholikom.
 
    Poznámka:
    V pondelok sa v úvode číta len Preambula, Kroky a prečíta sa znenie aktuálnej Tradície.
    V utorok: Preambula a Kroky a Ako to vidí Bill, na záver: Len pre dnes/Deň po dni
V stredu: Preambula, Ako na to a Tradície
V piatok: Preambula, Kroky a aktuálna Tradícia
V sobotu: Preambula, Ako na to a Tradície
    
    Poprosím dobrovoľníka o prečítanie:


Piata kapitola
AKO NA TO
Zriedka sme videli niekoho neuspieť, ak dôkladne sledoval
náš chodník. Iba tí ľudia sa nezotavia, čo sa nemôžu alebo
nechcú úplne odovzdať tomuto jednoduchému programu, ľudia,
ktorí majú vrodenú neschopnosť byť k sebe úprimní. Nájdu sa
takí nešťastníci. Nie je to ich chyba, zdá sa, že sa takí narodili.
Chýba im prirodzená schopnosť poznať a rozvíjať spôsob života,
vyžadujúci úplnú pravdivosť. Sú na tom horšie ako priemer. Nájdu
sa tiež takí, ktorí trpia hlbokými emocionálnymi a duševnými
poruchami, ale mnohí z nich sa z toho dostanú, ak dokážu byť
úprimní.
Naše príbehy stručne odhaľujú, akí sme boli, čo sa stalo a akí
sme teraz. Ak ste sa rozhodli, že chcete mať to, čo máme my, a ste
ochotný zájsť akokoľvek ďaleko, len aby ste to dostali - potom ste
pripravený urobiť určité kroky. Niektoré z nich nás zarazili.
Mysleli sme si, že môžeme nájsť ľahší, miernejší spôsob. No
nemohli sme. So všetkou vážnosťou vás prosíme, od samého
začiatku buďte nebojácni a dôkladní. Niektorí z nás sa snažili
pridržiavať starých predstáv, no kým sme ich úplne neopustili,
výsledok sa nedostavil. Pamätajte, máme do činenia s alkoholom,
prefíkaným, úskočným, mocným! Bez pomoci je to na nás priveľa.
Existuje však niekto, kto má všetku moc - je to Boh. Nech je vám
dopriate nájsť ho hneď!
Polovičatosť nikam neviedla. Stáli sme pred rozhodujúcim okamihom.
Úplne sme sa mu odovzdali a požiadali sme ho o ochranu
a opateru.
Tu sú kroky, ktoré sme urobili a ktoré sú navrhnuté ako program
uzdravenia:

1. Priznali sme svoju bezmocnosť nad alkoholom - naše životy sa

stali neovládateľné.

2. Dospeli sme k viere, že len Sila väčšia ako naša obnoví naše
duševné zdravie.

3. Rozhodli sme sa odovzdať svoju vôľu a svoj život do starostlivosti
Boha tak, ako ho my chápeme.

4. Urobili sme dôkladnú a nebojácnu morálnu inventúru
samých seba.

5. Priznali sme Bohu, samým sebe a inej ľudskej bytosti presnú
povahu svojich chýb.

6. Boli sme úplne prístupní tomu, aby Boh odstránil všetky naše
charakterové chyby.

7. Pokorne sme ho požiadali, aby odstránil naše nedostatky.

8. Spísali sme zoznam ľudí, ktorým sme ublížili a boli sme ochotní
to napraviť.
9. Urobili sme priamu nápravu vo všetkých prípadoch, v ktorých
to bolo možné, okrem prípadov, keď by naše konanie im alebo
iným ublížilo.

10. Pokračovali sme v našej osobnej inventúre a keď sme urobili
chybu, ihneď sme sa priznali.

11. Pomocou modlitby a meditácie sme zdokonaľovali svoj vedomý
styk s Bohom tak, ako ho my chápeme a prosili sme ho len
o to, aby sme spoznali jeho vôľu a mali silu ju uskutočniť.

12. Výsledkom týchto krokov bolo, že sme sa duchovne prebudili a
usilovali sme sa odovzdávať toto posolstvo ostatným alkoholikom a
uplatňovať tieto princípy vo všetkých našich záležitostiach.


Mnohí z nás zvolali: "To je ale program! To nezvládnem."
Nedajte sa odradiť. Nikto z nás nebol schopný dosiahnuť čosi ako
dokonalé dodržiavanie týchto princípov. Nie sme svätí. Podstatné
je, že sme ochotní rásť po duchovnej línii. Princípy, ktoré sme
spísali, sú návodom na pokrok. Očakávame skôr duchovný pokrok
ako duchovnú dokonalosť.
Náš opis alkoholika, kapitola pre agnostikov, naše osobné
zážitky pred tým a potom, zhrnujú tri výstižné myšlienky:
a) sme alkoholici a nedokázali sme zvládnuť vlastné životy,
b) pravdepodobne nijaká ľudská sila nás nemohla od alkoholizmu
oslobodiť,
c) Boh to môže urobiť, aj to urobí, ak Ho hľadáme.

    Poprosím dobrovoľníka o prečítanie:

Dvanásť tradícií

 
1.Tradícia:
Naše spoločné dobro je prvoradé. Naše osobné uzdravenie závisí od jednoty členov AA.
2.Tradícia:
Pre dosiahnutie cieľa nášho spoločenstva je tu len jedna autorita – milujúci Boh, tak ako sa môže prejaviť vo svedomí celej skupiny. Naši vodcovia sú len dôveryhodnými služobníkmi spoločenstva, ktorí nevládnu.
3.Tradícia:
Jedinou podmienkou členstva v AA je túžba prestať piť.
4.Tradícia:
Každá skupina by mala byť samostatná, okrem prípadov, ktoré ovplyvňujú aj iné skupiny AA alebo AA ako celok.
5.Tradícia:
Každá skupina má len jeden cieľ – prinášať toto posolstvo alkoholikovi, ktorý ešte stále trpí.
6.Tradícia:
Skupina AA by sa nikdy nemala hlásiť k žiadnemu podobnému zariadeniu, ani ho finančne podporovať alebo mu prepožičiavať meno AA, pretože problémy prestíže, peňazí a majetku nás vzďaľujú od nášho prvoradého cieľa.
7.Tradícia:
Každá skupina AA by mala byť úplne sebestačná a odmietať akékoľvek príspevky zvonku.
CR 2200128526   2010  CSK

SK 2900128535   8330  EUR
8.Tradícia:
AA by malo zostať neprofesionálne, ale strediská našich služieb môžu zamestnávať odborníkov.
9.Tradícia:
AA ako také by nikdy nemalo byť organizované, ale môže vytvárať služobné predpisy a výbory, ktoré sú priamo zodpovedné tým, ktorým slúžia.
10.Tradícia:
AA nezaujíma stanovisko k žiadnym problémom mimo spoločenstva. Meno AA by nemalo byť nikdy zatiahnuté do verejných sporov.
11.Tradícia:
Naše vzťahy k verejnosti sú založené na príťažlivosti programu AA a nie na reklame. V rozhlase, televízii a tlači musíme vždy zachovávať osobnú anonymitu.
12.Tradícia:
Anonymita tvorí duchovnú podstatu všetkých našich tradícií a pripomína nám nadradenosť princípov nad osobnosťami.

Pravidlá komunikácie (prečíta sekretár meetingu) :
 
   Každý hovorí len o vlastných skúsenostiach, názoroch, zážitkoch a pocitoch. Neteoretizuje, nekritizuje iných, neposudzuje, neprerušuje iného pri hovorení a nedáva najavo svoj nesúhlas s výpoveďou.
Snažíme sa nepoužívať "my" , "vy" , "sa"  a  hovoríme v 1. osobe jedn. č. Príspevok má obsahovať iba vlastné skúsenosti a chovanie v podobných situáciách, ktoré povedal iný účastník. Predstavujeme sa menom a diagnózou alkoholik, hráč, narkoman.
Kto v posledných 24 hodinách pil alebo užil omamnú látku na stretnutí nehovorí.
Pokiaľ je vyšší počet účastníkov, snažme sa časovo prispôsobiť svoju výpoveď tak, aby sa k slovu dostali aj ostatní. / Keďže dnes je počet účastníkov skypového meetingu viac ako 10 účastníkov čas výpoveď bude ohraničená intervalom 3 minúty. (Stopovanie spojovateľ alebo moderátor.)
Zdieľanie – účastník sa prihlási na zdieľanie formou napísanie mena do spoločného chatu následne podľa poradia mu moderátor meetingu udelí slovo.

Téma meetingu

Výpovede jednotlivých členov


15 minút pred koncom poprosím dobrovoľníka o prečítanie:

PRÍSĽUBY AA

Ak sa budeme v tejto fáze nášho vývoja snažiť,
zmenu pocítime skôr, ako prejdeme polovicu cesty.
 Spoznáme novú slobodu a nový
pocit šťastia.
Nebudeme ľutovať minulosť ani sa snažiť zavrieť
za ňou dvere.
Pochopíme zmysel slova vyrovnanosť a objavíme
pokoj.
Bez ohľadu na to, na ktorom stupni vývoja sa budeme
nachádzať, vycítime, ako naša skúsenosť môže pomôcť iným.
Pocit neužitočnosti a sebaľútosti sa vytratí.
Stratíme sebecké záujmy
a začneme sa zaujímať o svojich blížnych.
Náš celkový postoj a
pohľad na život sa zmení.
Opustí nás strach z ľudí a ekonomickej
neistoty.
Intuitívne vycítime, ako riešiť situácie, ktoré nás predtým
vyvádzali z miery.
Odrazu si uvedomíme, že Boh pre nás robí to,
čo sme sami pre seba nedokázali urobiť.
Sú tieto sľuby prehnané?
Nemyslíme.
Splnia sa nám - niekedy
rýchlo, inokedy pomaly.
Ak budeme na tom pracovať, vždy sa
uskutočnia.

Pred kolečkom vďačnosti moderátor požiada o informáciu či má niekto nejaké výročie.
Blahoželania v spoločnom chate sú vhodné.


Nasleduje Kolečko Vďačnosti


Pripomeniem Siedmu tradíciu:

Každá skupina AA by mala byť úplne sebestačná a odmietať akékoľvek príspevky zvonku.
CR 2200128526   2010  CSK

SK 2900128535   8330  EUR


VYHLIADKY DO BUDÚCNOSTI

Naša kniha je mienená iba ako podnet. Uvedomujeme si, že
vieme iba málo. Boh nám i vám poodhalí stále viac. Každý deň
v rannej meditácii sa ho opýtajte, čo môžete urobiť pre toho, kto
je ešte stále chorý. Ak máte pozametané pred vlastným prahom,
odpoveď sa dostaví.
Zrejmé však je, že nemôžete odovzdať ďalej niečo, čo sami
nemáte. Dbajte o to, aby váš vzťah k Nemu bol skutočný a prihodia
sa vám, i mnohým ďalším, veľké veci. Toto je pre nás
veľkou skutočnosťou.
Odovzdajte sa Bohu, tak ako ho vy chápete. Priznajte Jemu i
vašim kamarátom svoje chyby. Odstráňte trosky svojej minulosti.
Rozdávajte zdarma, čo nájdete a nasledujte nás. Budeme s vami
spojení duchovným bratstvom a určite niektorých z nás stretnete
na namáhavej ceste šťastného osudu.
Nech vás Boh dovtedy žehná a chráni. Na záver poprosím dobrovoľníka o prečítanie jednej z modlitieb 3.,7. alebo 11 Kroku.

Modlitba Tretieho Kroku:

"Bože,

odovzdávam sa ti, aby si ma formoval a naložil so mnou podľa svojej vôle,
osloboď ma zo zajatia môjho ja, aby som lepšie mohol vykonávať tvoju
vôľu.
Odbremeň ma od mojich ťažkostí, aby sa víťazstvo nad
nimi stalo svedectvom pre tých, ktorým sa môžem tvojou mocou,
tvojou láskou, tvojím spôsobom života stať nápomocným.
Kiež
by som vždy plnil tvoju vôľu."

Modlitba  Siedmeho Kroku:

“Stvoriteľ môj,

teraz som ochotný celý sa Ti odovzdať. V dobrom i zlom.
Modlím sa za to, aby si teraz odstránil každú chybu môjho charakteru,
ktorá mi stojí v ceste byť na úžitok tebe i mojim blížnym."


 
Modlitba  Jedenásteho Kroku:

Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja.
Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť;
odpustenie, kde je zranenie;
jednotu, kde vládne nesvornosť.
Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia; vieru tým, co pochybujú; nádej tým, co si zúfajú;
svetlo tým, co tápu v tmách;
radosť tým, čo smútia. 
Pane, daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali; skôr chápať iných, než aby mňa chápali; skôr milovať iných, než aby mňa milovali. 
Pretože len keď dávame – nadobúdame;
len keď zabúdame na seba – nachádzame seba samých;
 len keď odpúšťame - dostáva sa nám odpustenia;
len keď umierame sami v sebe – povstávame k večnému životu. 
                         ANYWAY

Ľudia sa často správajú nerozumne, nelogicky a egocentricky;
Napriek tomu im odpusť.
Ak si milý, môžu ťa obviniť zo sebeckosti a prospechárstva;
Napriek tomu buď milý.
Ak si úspešný, získaš mnoho falošných priateľov a skutočných nepriateľov;
Napriek tomu buď úspešný.
Ak si čestný a úprimný, ľudia ťa môžu oklamať;
Napriek tomu buď čestný a úprimný.
To, čo si rokmi budoval, niekto môže za noc zničiť;
Napriek tomu stavaj ďalej.
Ak nájdeš vyrovnanosť a šťastie, ľudia ti môžu začať závidieť;
Napriek tomu buď šťastný.
To, čo si dnes urobil dobrého, zajtra môže upadnúť do zabudnutia;
Napriek tomu konaj dobre.
Daj svetu to najlepšie, čo máš, možno to nikdy nebude stačiť;
Napriek tomu rozdávaj to najlepšie, čo máš.
V konečnom dôsledku zistíš, že všetko je aj tak medzi tebou a tvojim Bohom;
Nikdy to nebolo medzi Tebou a nimi.DEŇ PO DNI

Sú v dva dni týždni,
kvôli ktorým by sme sa nemali trápiť
Dva dni, kedy by sme sa mali vyvarovať strachu a obavám
kvôli ktorým by sme sa nemali trápiť

Jedným z týchto dní je VČERAJŠOK,
So všetkými svojimi chybami a starosťami
Vinami a pochybeniami,
Trápeniami a bolesťami
VČERAJŠOK pominul a je mimo našej kontroly

Všetky peniaze sveta nám nemôžu vrátiť VČERAJŠOK
Nemôžeme odčiniť žiadny skutok, ktorý sme vykonali;
Vymazať jediné slovo, ktoré sme vyriekli.
VČERAJŠOK je preč.

Ďalším dňom, kvôli ktorému by sme sa nemali trápiť je ZAJTRAJŠOK
S jeho prípadnými nešťastiami, bremenami
Veľkými očakávaniami a slabým výkonom.
ZAJTRAJŠOK je taktiež mimo našej okamžitej kontroly.

ZAJTRA vyjde slnko,
či už jasné a žiarivé alebo pod maskou oblakov,
Ale vyjde.
Kým sa tak stane, nemáme prisľúbený ZAJTRAJŠOK 
Pretože sa ešte nenarodil.

A tak nám zostáva len jeden deň - DNEŠOK.
Ktorýkoľvek človek zvládne prekonávať prekážky počas jedného dňa.
Zlomí nás to len vtedy, ak si na chrbát pridáme dve večné a príšerné bremená –VCERAJŠOK a ZAJTRAJŠOK.

Skúsenosť, ktorá nás privádza do šialenstva nepochádza z DNEŠKA.
Sú ňou výčitky svedomia alebo zatrpknutosť kvôli niečomu,
Čo sa stalo VČERA
A strach z toho, čo možno prinesie ZAJTRAJŠOK.

Poďme sa teda pokúsiť žiť JEDEN deň po druhom.
DEŇ PO DNI.


Pozeraj sa na tento deň, pretože je to samotný život, život všetkých životov. V tomto okamihu spočíva všetka skutočnosť a pravdivosť existencie, blaženosť rastu, nádhera akcie, sláva sily, pretože včerajšok nie je ničím iným než snom a zajtrajšok je len víziou. No dobre prežitý dnešok vytvorí z každého včerajšku šťastný sen a z každého zajtrajšku víziu nádeje. Preto pozeraj zblízka na tento deň.
Sanskritské porekadlo


LEN PRE DNES


LEN PRE DNES
Len pre dnes sa pokúsim žiť len týmto jedným dňom a nebudem sa snažiť riešiť  všetky svoje životné problémy naraz. 
LEN PRE DNES
Len pre dnes budem šťastná. Väčšina ľudí je natoľko šťastná, nakoľko sa šťastnými rozhodnú byť.

LEN PRE DNES
sa tomu prispôsobím a nebudem si prispôsobovať nič v súlade s mojimi túžbami. Budem si všímať, ako ku mne prichádza šťastie a poddám sa mu.

LEN PRE DNES
si budem prehlbovať silu ducha
Budem sa učiť a dozviem sa niečo užitočné.
Nebudem mentálny povaľač.
Prečítam si niečo, čo vyžaduje námahu, myslenie a sústredenie.

LEN PRE DNES
si budem precvičovať dušu tromi spôsobmi, niekomu pomôžem a nikomu o tom nepoviem. Ak to vyjde najavo, nebude sa to rátať. Urobím aspoň dve veci, ktoré sa mi robiť nechce, len aby som si to precvičila.
Nikomu nedám najavo, že moje city sú  zranené, môžu byť zranené, ale dnes to nedám najavo.

LEN PRE DNES
budem vľúdna, pokúsim sa vyzerať najlepšie ako viem, pekne sa oblečiem, budem hovoriť jemne a zdvorilo, nikoho nekritizovať, nehľadať chyby na druhých a nepokúšať sa vylepšiť alebo prerobiť nikoho iného okrem seba.

LEN PRE DNES
budem mať program. Možno ho nebudem dodržiavať úplne presne, ale budem ho mať. Ušetrím samú seba od dvoch nepríjemností, zhonu a nerozhodnosti.

LEN PRE DNES
si urobím polhodinku len sama pres seba, ktorú strávim relaxom. Počas tejto polhodinky sa pokúsim získať lepší pohľad na život.
LEN PRE DNES
sa nebudem báť. Obzvlášť sa nebudem báť užívať si to, čo je nádherné a budem veriť tomu, že všetko, čo dávam svetu mi svet bude opätovať.