Modlitby ke krokům

Modlitby ke krokům

 

Modlitby ke Krokům z Velké knihy

 

První Krok:

„Dobrotivý Pane, pomoz mi vidět a přiznat, že jsem bezmocný nad svým alkoholismem. Pomoz mi pochopit, jak můj alkoholismus vedl k neovladatelnosti mého života. Pomoz mi v tento den chápat smysl bezmocnosti. Sejmi ze mne veškeré popírání mého alkoholismu.“

Tato modlitba byla zformulována z kapitoly: Ještě o alkoholismu.

 

Krok Druhý:

„Bože, právě stojím před rozhodujícím okamžikem. Dej mi Tvou ochranu a péči. Odevzdávám se ti a vzdávám se svých starých představ a myšlenek právě dnes.“

Tato modlitba byla zformulována z kapitoly: Pro nás Agnostiky.

 

Třetí Krok:

Str. 72: „Bože, nabízím se ti, abys se mnou činil, jak žádáš. Zbav mne područí mého JÁ, abych byl lépe schopen vykonávat Tvoji vůli. Odstraň mé obtíže, aby vítězství nad nimi bylo svědectvím těm, kterým bych mohl být tvojí mocí, láskou a životní cestou nápomocen. Děj se vždy podle tvé vůle!“

 

Krok Čtvrtý:

Resentment:   Str. 76-77: Požádali jsme Boha, aby nám pomohl projevit jim stejnou snášenlivost, soucit a trpělivost, které bychom s radostí projevili nemocnému příteli. Když jsme se střetli s uraženou osobou, řekli jsme si: „Ten člověk je nemocen. Jak mu mohu pomoci? Bože, ušetři mě od hněvu. Nechť se děje Tvoje vůle.“

Strach: Str. 78: Požádáme Ho, aby nás zbavil strachu a ukázal směr, kterým se máme vydat.

Sex:     Str. 79 - Požádali jsme Boha, aby nám pomohl utvářet naše ideály a pomohl nám také podle nich žít.

            Str. 80 - Při meditaci se zeptáme Boha, jak si v jednotlivých případech počínat.

Str. 80 - Upřímně se modlíme o ideální vzor a o radu v každé nerozhodné situaci, o rozvážnost a morální sílu činit dobro.

 

Pátý Krok:

Str. 86 - Z hloubi duše poděkujeme Bohu za to, že jsme ho mohli lépe poznat.

Str. 86 - položíme otázku, zda jsme něco nezapomněli

 

Krok Šestý:

Str. 86: Jestliže se najde něco, na čem stále ještě lpíme, požádáme Boha, aby nás zbavil i toho.

 

Sedmý Krok:

Str. 86-87: „Můj Stvořiteli, jsem teď ochoten se ti celý odevzdat, dobrý i zlý. Modlím se, abys odejmul všechny mé charakterové vady, které jsou překážkou mé užitečnosti Tobě i mým bližním. Dej mi sílu, abych mohl od nynějška vykonávat tvé příkazy.“

 

Krok Osmý:

Str. 87: Jestliže se nám nedostává vůle, abychom to uskutečnili, požádáme, aby se tato dostavila.

 

Devátý Krok:

Právní záležitosti:     Str. 90: žádáme, aby se nám dostalo síly a vedení, jak si správně počínat, a to bez ohledu na případné důsledky pro nás.

Ovlivnění druhých: Str. 91: Když jsme jednou získali jejich povolení, poradili se s ostatními a požádali Boha o pomoc, nesmíme už couvnout.

Nevěra:    Str. 93: Vzájemně se mohou modlit za štěstí toho druhého.

Rodina:    Str. 94: Společně s rodinou začneme čistit dům, žádajíce každé ráno během své meditace, aby nám Stvořitel ukázal, jak být trpěliví, tolerantní, laskaví a láskyplní.

 

 

 

Krok Desátý:

Str. 96    - Nepřestáváme sledovat své sobectví, nečestnost, zlost a strach a ve chvílích, kdy se začnou projevovat, požádáme Boha, aby je odstranil.

Str. 97 - Každý den je dnem, kdy se musí, ve všech našich činech, projevovat vůle Boží. „Jak mu mohu nejlépe sloužit – ať se děje Boží vůle, ne moje!“

 

Jedenáctý Krok:

Večer:  Str. 98: Když ukončíme sebeposouzení, požádáme o Boží odpuštění a tážeme se, jaké nápravné opatření máme použít.

Ráno:   Str. 98 - Vezmeme v úvahu své plány pro nový den. Požádáme Boha, aby řídil naše myšlenky, obzvlášť aby nás zbavil sebelítosti, nečestnosti a sobectví.

Str. 98 - Během rozjímání o dnešním počínání je možné, že pocítíme nerozhodnost. Opět se obrátíme k Bohu o inspiraci, intuici či rozhodnutí, jak si máme počínat.

Str. 99 - Meditaci obvykle zakončíme modlitbou o poučení, jak si počínat během dne a prosbou, aby se nám dostalo všeho, co je potřeba k řešení problémů. Především žádáme osvobození od zatvrzelosti a jsme opatrní, abychom nevyžadovali něco pouze pro sebe. Jen v případě, že to pomůže jiným, smíme žádat ve svůj prospěch. Vyvarujeme se modliteb, které slouží našim sobeckým cílům.

Celý den:   Str. 99-100: Během dne, když začnete pociťovat neklid či pochybovat, udělejte pauzu a požádejte o správnou myšlenku či čin. Už není na nás, abychom režírovali svou hru, naší úlohou je během dne skromně opakovat: „Nechť se děje Tvoje vůle.“

 

Krok Dvanáctý:

Str. 185-186: Požádejte Ho ve své ranní meditaci, jak můžete každým dnem být prospěšný někomu, kdo se ještě neuzdravil. Odpovědi se vám dostane, pakliže jste sám v dobré spirituální kondici.

 

Modlitba Odložení:

„Dobrý Bože pomož mi prosím dát stranou vše, co si myslím, že vím o (lidech, věcech, AA, uzdravení, modré knize…), abych mohl mít otevřenou mysl k novým zkušenostem. Prosím pomoz mi vidět pravdu o (čemkoliv je zrovna třeba). Amen.“

Tato modlitba byla zformulována z kapitoly: Pro nás Agnostiky.

 

Modlitba Sv. Františka – 11. Kroku:

Pane, učiň mne řečištěm svého pokoje

- abych tam, kde je nenávist, mohl vnést lásku

- tam, kde se stala křivda, mohl vnést odpuštění

- abych tam, kde je neshoda, mohl vnést soulad

- kde je omyl, abych mohl vnést pravdu

- kde jsou pochybnosti, abych mohl vnést víru

- kde je zoufalství, abych mohl vnést naději

- abych tam, kde vládne temnota, mohl vnést světlo

a abych tam, kde je smutek, mohl vnést radost.

Pane, dej, abych se snažil přinášet více útěchy a méně jí vyžadoval

- abych se snažil spíše porozumět než vyžadovat porozumění a více miloval, než vyžadoval lásku.

Neboť nezištný nalézá, odpouštějícímu je odpuštěno a umírající je vzkříšen k Životu věčnému. Amen.

 

Dvanáct Kroků a Dvanáct Tradic: Krok Jedenáctý, str. 88-89