Pravidla komunikácie

Pravidla komunikácie
Každý hovorí len o vlastných skúsenostiach,názoroch,zážitkoch a pocitoch.Neteoretizuje nekritizuje iných,neposudzuje,neprerušuje iného pri hovorení a nedáva najavo svoj nesúhlas s výpoveďou.Snažíme sa nepoužívať zámená-" My" Vy"Sa" a hovoríme v 1.osobe jed. č.
Príspevok má obsahovať iba vlastné skúsenosti a chovanie v podobných situaciach,ktoré 
povedal iný učastnik.Pokiaľ je vyšší počet účastnikov,snažíme,sa časovo prispôsobyť svoju
výpoveď tak,aby sa k slovu dostali aj ostatní.V súlade s 12.Tradíciou zachovávame anonimytu
osôb,aj toho,čo sme sa na tomto meetingu dozvedeli.
 
 
Preambula združenia Anonymní alkoholici:
 
Anonymní alkoholici sú spoločenstvom mužov a žien,ktorí sa navzájom spolu delia o skúsenosti
silu a nádej,aby mohli riešiť svoj spoločný problém a pomáhať ostaným uzdraviť sa z alkoholizmu.
Jedinou podmienkou,členstva je túžba prestať piť.AA nemajú žiadne povinné poplatky,svoju činnosť
vykonávajú len z dobrovoľných príspevkov svoich členov.AA nie sú spojení zo žiadnou sektou,
náboženstvom alebo akoukoľvek inou inštitúciou.AA sa nezučastňujú verejných diskusií a nezaujimajú stanovisko k žiadnym problémom mimo spoločenstva.Našim prvoradým cieľom je
ostať triezvym a pomáhať k triezvosti ostatným alkoholikom.
 
 
Piata kapitola-Ako na to.
 
 
Zrietka sme videli niekoho neuspieť,ak dôkladne sledoval náš chodník.Iba tí ľudia sa nezotavia,čo sa nemôžu alebo nechcú úplne odovzdať tomuto jednoduchému programu,ľudia,ktorí majú vrodenú neschopnosť byť k sebe úprimní.Nájdu sa takí nešťasníci.Nieje to ich chyba,zdá sa,že sa takí narodili.Chýba im prirodzená schopnosť poznať a rozvíjať spôsob života,vyžadujúci úplnú pravdivosť.Sú na tom horšie ako priemer.Nájdu sa tiež takí,ktorí trpia hlbokými emocionálnymi a duševnými poruchami,ale mnohí z nich sa z toho dostanú,ak dokážu byť uprimní.Naše príbehy stručne odhaľujú,akí sme boli,čo sa stalo a akí sme teraz.Ak ste sa rozhodli,že chceťe mať to ,čo máme my,a ste ochotný zájsť akokoľvek ďaleko,len aby ste to dostali-potom ste pripravený urobíť určité kroky.
Niektoré z nich nás zarazili,Mysleli sme si,že môžeme nájsť ľahší,miernejší spôsob.No nemohli sme.So všetkou vážnosťou vás prosíme,od samého začiatku buďte nebojácni a dôkladní.Niektorí z nás sa snažili pridržiavať starých predstáv,no kým sme ich úplne neopustili,výsledok sa nedostavil.Pamätajte,máme dočinenia s alkoholom,prefíkaným,uskočnym mocným ! Bez pomoci je to na nás priveľa. Existuje však niekto kto má všetku moc.-je to Boh.
Nech je vám dopriate nájsť ho hneď.!Polovičatosť nikam neviedla.Stáli sme pred rozhodujúcim okamihom.úplne sme sa mu odovzdali a požiadali sme ho o ochranu a opateru.
 
Tu sú kroky,ktoré sme urobilia ktoré sú navrhnuté ako program uzdravenia :
 
1.Priznali sme svoju bezmocnosť nad alkoholom-naše životy sa stali neovladatelné.
 
2.Dospeli sme k viere,že len Sila väčšia ako naša obnoví naše duševné zdravie.
 
3.Rozhodli sme sa odovzdať svoju vôľu a svoj život do starostlivosti Boha tak,ako ho my chápeme.
 
4.Urobili sme dôkladnú a nebojácnu morálnu inventúru samých seba.
 
5.Priznali sme Bohu,samým sebe a inej ľudskej bytosti presnú povahu svojich chýb.
 
6.Boli sme úplne prístupní tomu,aby Boh odstránil všetky naše charakterové chyby.
 
7.Pokorne sme ho požiadali,aby odstránil naše nedostatky.
 
8.Spísali sme zoznam ľudí,ktorým sme ubližili a boli sme ochotní to napraviť.
 
9.Urobili sme priamu nápravu vo všetkých prípadoch,v ktorých to bolo možné,okrem prípadov,keď by naše konanie im alebo iným ubližilo.
 
10.Pokračovali sme v našej osobnej inventúre a keď sme urobili chybu ,ihneď sme sa priznali.
 
11.Pomocou modlidby a meditácie sme zdokonaľovali svoj vedomý styk s Bohom tak,ako ho my chápeme a prosili sme ho len o to,aby sme spoznali jeho vôľu a mali silu ju uskutočniť.
 
12.Výsledkom týchto krokov bolo,že sme sa duchovne prebudili a usilovali sme sa odovzdávať toto posolstvo ostatným alkoholikom a uplatňovať tieto princípy vo všetkých našich záležitostiach.
 
 
 
Mnohí z nás zvolali:"To je ale program "To nezvládnem !"Nedajte sa odradiť" Nikto z nás nebol schopný dosiahnuť čosi oko dokonalé dodržiavanie týchto princípov.Nie sme svätí. Podstatné
je, že sme ochotní rásť po duchovnej línii.Princípy ktoré sme spísali,sú návodom na pokrok.
Očakávame skôr duchovný pokrok ako duchovnú dokonalosť.Náš opis alkoholika,kapitola pre agnostikov,naše osobné zážitky pred tým a potom,zhrňujú tri výstižné myšlienky:
 
a).sme alkoholici a nedokázali sme zvládnuť vlastné životy.
 
b).Pravdepodobne nijaká ľudská sila nás nemohla od alkoholizmu oslobodiť.
 

c).Boh to môže urobiť,aj to urobí ,ak ho o to požiadame.