UPOZORNĚNÍ - PROSÍM ČTĚTE - JAK SE VYHNOUT TECHNICKÝM POTÍŽÍM

INFORMACE K PŘÍPADNÝM TECHNICKÝM POTÍŽÍM SE ZVEŘEJŇOVÁNÍM PŘÍSPĚVKŮ

V poslední době se objevují u některých uživatelů těchto stránek, tedy u návštěvníků a přispěvatelů nepřetržitého online mítinku "Ako to vidí Bill" technické potíže se zveřejňováním. V PŘÍPADĚ, ŽE VÁM PŘÍSPĚVKY MIZÍ, NEJEDNÁ SE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ O CENZURU. NIC TAKOVÉHO V RÁMCI NAŠICH AA TRADIC...

Nepřetržitý on-line meeting: Jak to vidí Bill

Dátum: 14.09.2015

Vložil: CS_AA

Titulok: Ako to vidí Bill 296

296.

Každodenní inventura

Při každodenním zkoumání uplynulého dne budeme muset velmi často použít pečlivý přístup, abychom dokázali odhalit naše skutečné pohnutky. Existují případy, kdy se v našem jednání opět objeví náš dávný nepřítel výmluva. S její pomocí se budeme pokoušet naše jednání, které bylo ve skutečnosti špatné, omluvit. Máme přirozené sklony k představám o správnosti motivů a důvodů našeho jednání, ale ve skutečnosti je to jinak.
“Konstruktivně jsme kritizovali” člověka, který to podle našeho mínění potřeboval, ale opravdovou pohnutkou byla snaha vyhrát malicherný spor. Jindy jsme mluvili o nepřítomném člověku a mysleli jsme si, že tím pomáháme ostatním lidem ho správně pochopit. Ve skutečnosti byla naším motivem touha po získání pocitu nadřazenosti a my jsme si pomáhali pomluvou.
Ubližujeme lidem, které máme rádi, protože potřebují “dostat lekci”. Ve skutečnosti je chceme potrestat. Říkali jsme, že máme depresi a že se cítíme špatně, ale ve skutečnosti jsme vyžadovali projevy sympatie a pozornosti.


Dvanáct kroků a dvanáct tradicí str. 94

296
Denná inventúra
Pri každodennom hodnotení často iba veľmi podrobným skúmaním odhalíme, aké boli naše pravé motívy. V niektorých prípadoch zasiahne náš starý nepriateľ – racionalizovanie – a ospravedlní skutočne zlé správanie. Máme pokušenie domnievať sa, že sme mali dobré motívy a dôvody, i keď sme ich naozaj nemali.
„Konštruktívne sme kritizovali“ niekoho, kto to potreboval, i keď naším skutočným motívom bolo vyhrať v zbytočnom spore. Alebo keď sme kritizovali osobu, ktorá nebola prítomná, mysleli sme si, že svojou kritikou pomôžeme iným, aby ju pochopili. V skutočnosti však naším pravým motívom bolo získať pocit nadradenosti tým, že ju zhodíme.
Zraňovali sme tých, ktorých sme milovali, pretože sa potrebovali „naučiť lekciu,“ ale v skutočnosti sme ich chceli potrestať. Boli sme deprimovaní a sťažovali sme sa, ako zle sa cítime, ale v skutočnosti sme predovšetkým žiadali o súcit a pozornosť.
TWELVE AND TWELVE, ss. 96-97

Dátum: 13.09.2015

Vložil: CS_AA

Titulok: Ako to vidí Bill 295

295.

Správná modlitba

Byli jsme přesvědčeni, že bereme praktikování víry velmi vážně. Ale při hlubším zkoumání jsme zjistili, že jsme byli ve skutečnosti příliš povrchní. Jindy jsme zašli až do extrému, nechali jsme se příliš unést naší emocionalitou a zaměnili jsme ji za skutečné náboženské cítění. V obou případech jsme něco žádali a nechtěli jsme za to nic dát.
Modlili jsme se špatně. Vždy jsme Boha žádali, “Zaruč, ať se splní má přání.” místo, abychom řekli, “Děj se Tvá vůle.” Vůbec jsme nerozuměli lásce Boha k člověku a tudíž jsme neustále setrvávali v sebeklamu, neschopni přijmout takové množství Boží milosti, která by nám vrátila naše duševní zdraví.


Dvanáct kroků a dvanáct tradicí str. 32


295
Správna modlitba
V oblasti uplatňovania náboženstva sme sa považovali za veľmi úprimných. Ale pri čestnom sebahodnotení sme zistili, že väčšinou sme boli povrchní. Inokedy sme zašli do extrémov a hoveli sme si v emocionalite, ktorú sme mylne považovali za pravé náboženské cítenie. V oboch prípadoch sme niečo žiadali bez toho, že by sme dávali.
Nemodlili sme sa správne. Stále sme hovorili, „Bože, daj mi podľa mojich túžob,“ namiesto „Nech sa stane Tvoja vôľa.“ Vôbec sme nerozumeli láske Boha a človeka. Preto sme klamali sami seba a neboli sme schopní prijať dostatok milosti pre obnovu nášho duševného zdravia.
TWELVE AND TWELVE, s. 33

Dátum: 12.09.2015

Vložil: CS_AA

Titulok: ako to vidí Bill 294

294.

Láska + racionální přístup = růst

“Zdá se mi, že růst podle Božího záměru je prvotní cíl každého člověka a právě to je podstatou veškerého růstu.
Musíme hledat takovou realitu, ve které můžeme najít tu nejlepší definici lásky a jejího prožívání. Jestliže je lidská bytost schopna milovat, potom je zcela jistě schopen milovat i náš Stvořitel.
V tomto ohledu mi velmi pomáhá teologie. Její různé koncepty mě přivádějí k víře, že žiji v racionálním světě pod Božím vedením a mohu se kousek po kousku zbavovat mé vlastní iracionality. Předpokládám, že právě to je proces růstu, ke kterému jsme byli předurčeni.”


Dopis, 1958

294
Láska + rozumnosť = rast
„Zdá sa mi, že prvoradým cieľom každej ľudskej bytosti je rast, ako ho naplánoval Boh, a ktorý je prirodzený pre všetko rastúce.
Hľadať musíme to, čo skutočne môžeme nájsť, to, čo zahrňuje najlepšiu definíciu a pocit lásky, ktorú si môžeme osvojiť. Ak je v ľudskej bytosti schopnosť milovať, potom istotne musí byť aj v jeho Stvoriteľovi.
Teológia mi v tom pomáha mnohými konceptmi, ktoré vedú k viere, že žijem v racionálnom svete pod vládou milujúceho Boha a že moja nerozumnosť môže byť postupne odstraňovaná. Myslím, že toto je proces rastu, pre ktorý sme boli určení.“
LETTER, 1958

Dátum: 11.09.2015

Vložil: CS_AA

Titulok: Ako to vidí Bill 283

293.

Vzpoura nebo přijetí

Každý z nás prožívá období, kdy se dokáže modlit pouze s velkými obtížemi. Příležitostně zajdeme i mnohem dál. Zachvátí nás vzpoura natolik bolestná, že se prostě modlit nedokážeme. Jesliže se to stane, neměli bychom o sobě smýšlet příliš špatně. Až to bude možné, měli bychom se opět začít modlit a dělat to, o čem víme, že nám prospívá.

* * * * *
Člověk, který dokáže vytvat v modlitbě, zjistí, že má ohromný dar. Pozná, že v okamžiku, kdy se musí vyrovnat se složitými podmínkami, všechno zvládne. Dokáže přijmout sám sebe i okolní svět, ve kterém žije.
Dokáže to proto, že přijímá Boha, který je Vším a všechno miluje. Když říká, Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé,…”, myslí to doopravdy a s naprostou pokorou. Ví že, pokud je ponořený do meditace a osvobozený od ruchu a hluku okolního světa, je v Božích rukou a jeho osud je v každém okamžiku v bezpečí, bez ohledu na to, co se může stát.

1. Dvanáct kroků a dvanáct tradic str. 105
2. Grapevine, Červen 1958

293
Rebélia a prijatie
Každý z nás prechádza obdobím, keď sa môžeme jedine úpenlivo modliť. Niekedy však zájdeme aj ďalej. Zmocní sa nás taká odpudzujúca rebélia, že sa jednoducho ani nemodlíme. Keď sa to stane, nemali by sme zmýšľať o sebe príliš zle. Jednoducho by sme sa mali čo najskôr vrátiť k modlitbe a robiť to, čo považujeme pre seba za dobré.
««« »»»
Človek, ktorý zotrváva v modlitbe, zisťuje, že vlastní úžasné dary. Keď musí riešiť ťažké okolnosti, zisťuje, že im dokáže čeliť. Dokáže prijať sám seba i svet okolo seba.
Dokáže to robiť, lebo teraz prijíma Boha, ktorý je Všetkým – a miluje všetkých. Keď povie, „Otče náš, ktorý si v nebesiach, nech sa posvätí Tvoje meno,“ myslí to úprimne a pokorne. Keď medituje oslobodený od hluku sveta, vie, že je v Božích rukách a že jeho konečný cieľ je naozaj istý, teraz alebo potom, nech sa stane čokoľvek.
1. TWELVE AND TWELVE, s. 108
2. GRAPEVINE, JÚN 1958

Dátum: 10.09.2015

Vložil: CS_AA

Titulok: Ako to vidí Bill 292

292.

Partnerské vztahy

Tam, kde díky alkoholu došlo k rozsáhlému poškození rodinných vztahů, může být zapotřebí dlouhé období trpělivého úsilí o jejich nápravu. Jestliže vstoupí manžel do společenství AA, může žena přijít o smysl života a může dokonce vůči společenství AA zaujmout postoj plný zášti, protože AA dokázalo to, o co se s velkým zanícením po dlouhá léta pokoušela. Její manžel může být natolik zatažen do činnosti ve společenství, že bude mimo domov mnohem déle než v době, kdy pil. Potom se manželé začnou navzájem obviňovat.
Ale alkoholik, který je si teď plně vědom, jak moc ublížil svojí ženě a dětem, postupně převezme své rodinné povinnosti a je ochotný napravit věci, které napravit může a přijmout věci, které napravit nemůže. Doma vytrvale uplatňuje Dvanáct kroků programu AA a výsledky jsou velmi často více než dobré. Začíná se důsledně a láskyplně chovat jako partner a ne jako ošklivý chlapec.

Dvanáct kroků a dvanáct tradic str. 118-119

292
K partnerstvu
Keď je rodinný život dôsledkom alkoholu veľmi zdeformovaný, možno bude potrebné dlhé obdobie trpezlivej námahy. Keď sa manžel pripojí k AA, manželka môže byť nespokojná, dokonca veľmi rozhorčená, že AA vykonalo to, čo nedokázala urobiť za roky svojej oddanosti. Manžel môže byť taký zaujatý AA a svojimi novými priateľmi, že bezohľadne trávi viac času mimo domu, ako keď pil.
Ale alkoholik, ktorý konečne plne pochopí, ako veľmi ubližoval manželke a deťom, takmer vždy prevezme svoje manželské zodpovednosti s ochotou napraviť, čo môže, a prijať to, čo nemôže napraviť. Vytrvalo uplatňuje všetkých 12 krokov vo svojej domácnosti, často s dobrými výsledkami. Pevne, no s láskou sa začína správať ako partner, a nie ako zlostný chlap.
TWELVE AND TWELVE, ss. 122-123

Dátum: 09.09.2015

Vložil: CS_AA

Titulok: Ako to vidí Bill 291

291.

Tišení bolesti nebo její léčba

“Věřím, že jsme v době aktivního alkoholizmu většinou pili proto, abychom utišili nějakou formu fyzické, emocionální nebo duševní bolesti. Samozřejmě, že každý z nás má bod nebo okamžik, kdy už nemůže dál. Protože jsi se vrátil k láhvi, předpokládám, že jsi dospěl do tohoto bodu.
Být tebou, přiliš bych se nevinil, na druhou stranu může tato zkušenost zdvojnásobit tvé přesvědčení, že používat alkohol k tišení bolesti není vůbec vhodné.”

* * * * *
V příběhu každého člena společenství AA je bolest cenou za vstup do nového způsobu života. Za tuto cenu jsme si však koupili mnohem více než jsme původně očekávali. Bolest nás přivedla k takové míře pokory, která je, jak jsme záhy zjistili, prostředkem pro její léčbu. Přestali jsme se příliš obávat bolesti a začali jsme více než kdy jindy toužit po dosažení pokory.


1. Dopis, 1959
2. Dvanáct kroků a dvanáct tradic str. 75

291
Zabijak bolesti – alebo liek na bolesť
„Myslím si, že keď sme boli aktívni alkoholici, pili sme väčšinou preto, aby sme zabili takú či onakú bolesť – fyzickú, emocionálnu alebo psychickú. Samozrejme, každý z nás má svoj bod zlomu, a predpokladám, že aj vy ste dosiahli ten svoj – a preto ste znova siahli po fľaši.
Keby som bol vami, nebral by som za to na seba zničujúcu vinu; na druhej strane, táto skúsenosť by mala zdvojnásobiť vaše presvedčenie, že alkohol nemá trvalú hodnotu ako prostriedok, ktorý zabíja bolesť.“
««« »»»
V každom príbehu AA bola bolesť cenou za vstup do nového života. Ale za túto vstupnú cenu sme získali viac, ako sme očakávali. Viedla nás k miere pokory, v ktorej sme rýchlo objavili liek na svoju bolesť. Bolesti sme sa už tak nebáli a viac ako kedykoľvek predtým sme túžili po pokore.
1. LETTER, 1959
2. TWELVE AND TWELVE, s. 76


Dátum: 08.09.2015

Vložil: CS_AA

Titulok: Ako to vidí Bill 290

290
Čas versus peniaze
Náš postoj k dávaniu času v porovnaní s dávaním peňazí predstavuje zaujímavý kontrast. Veľa času venujeme aktivitám AA na našu ochranu a rast, ale aj v záujme našej skupiny, oblasti, AA ako celku a, predovšetkým, nováčikom. Pokiaľ ide o peniaze, tieto kolektívne obete dosiahli veľké sumy.
Ale ak ide o konkrétne míňanie peňazí, zvlášť na mimoriadne výdavky pre službu AA, mnohí z nás prejavujú sklon k neochote. Myslíme na stratu schopnosti zarábať počas rokov pitia, na peniaze, ktoré sme možno odložili pre čas núdze alebo na školné pre deti.
V posledných rokoch takýto postoj všade ustupuje; rýchlo sa stráca, keď je jasná skutočná potreba danej služby AA. Darcovia zriedkavo vidia, aký bol konkrétny výsledok. Ale dobre vedia, že sa pomohlo nespočetným tisícom iných alkoholikov a ich rodinám.
AA SERVICE HANDBOOK FOR GREAT BRITAIN SECTION 18-50

290.

Čas versus peníze

Jestliže porovnáme, kolik jsme pro naše společenství ochotni vynaložit času a kolik peněz, uvidíme velmi zajímavý rozdíl. Mnoho času věnujeme aktivitám ve společenství, abychom si zajistili ochranu a duchovní růst. Věnujeme ho také ve prospěch naší skupiny, regionu, společenství AA jako celku a ze všeho nejvíce našim nováčkům. Pokud bychom dokázali vyjádřit množství času penězi, vydaly by naše osobní oběti na velkou sumu peněz.
Mnoho z nás má tendenci reagovat poněkud zdrženlivě, když máme věnovat hotové peníze, zejména jsou-li určeny na služební účely nebo pro potřeby kanceláří služeb. Okamžitě začneme přemýšlet o všech finančních ztrátách, které jsme utpěli v době, kdy jsme pili a také o částkách peněz, které bychom si měli odložit pro nouzové situace nebo na zajištění vzdělání našich dětí.
Poslední dobou se začínají tyto postoje pomalu měnit a jestliže se objeví jasná potřeba poskytnout službu ve společenství AA, jdou velmi rychle stranou. Dárcové mohou jenom zřídka vidět výsledky, které jejich dary přinesou. Ale dobře vědí, že jejich peníze pomáhájí mnoha tisícům jiných alkoholiků a jejich rodinám.
12. konceptů str. 63-64

Dátum: 07.09.2015

Vložil: CS_AA

Titulok: Ako to vidí Bill 289

289.

Když se kupí konflikty

Občas jsem byl donucen pořádně se podívat na situace, ve kterých jsem jednal špatně. Je zajímavé, že jsem se téměř vždy okamžitě začal omlouvat.
Prohlašoval jsem, “Tohle jsou opravdu užitečné lidské chyby.” Když jsem například rozbil nějaké kuchyňské náčiní, ihned jsem si pomyslel, “Kdyby se mnou lidé jednali normálně, nemusel bych se takto chovat.” Potom náledovala myšlenka, “Bůh dobře ví, že mám nesnesitelné nutkání. Tentokrát ho nedokážu překonat. Bože, musíš mě ho zbavit.” A konečně přišla chvíle, kdy jsem křičel, “Tak tohle nikdy neudělám. Ani to nebudu zkoušet.”
Je samozřejmé, že se moje problémy začaly hromadit, protože jsem pro všechno měl omluvu, všechno jsem odmítal a proti všemu jsem se bouřil.

* * * * *
Výsledky našeho sebezpytování může zkreslovat naše vlastní racionalizace a sobecká přání. Výhoda hovoru o těchto výsledcích s druhým člověkem spočívá v tom, že od něj dostaneme okamžité postřehy a posouzení naší vlastní situace.

1. Grapevine, Červen 1958
2. Dvanáct kroků a dvanáct tradic str. 60

289
Keď sa hromadia konflikty
Občas som bol nútený pozrieť sa na situácie, v ktorých som si počínal zle. No hneď nato som začal horúčkovite hľadať výhovorky.
„Toto,“ zvolal som, „sú fakticky chyby dobrého človeka.“ Keď úskok nevyšiel, pomyslel som si, „Nuž, keby títo ľudia zaobchádzali so mnou dobre, nemusel by som sa tak správať, ako sa správam.“ Ďalšou výhovorkou bola táto: „Boh dobre vie, že mám strašné nutkanie. Toto jednoducho neprekonám, takže ma bude musieť uvoľniť.“ Nakoniec prišiel čas, keď som kričal : „Toto iste neprekonám! Ani sa o to nebudem pokúšať.“
Samozrejme, moje konflikty sa hromadili, pretože som bol plný výhovoriek, odmietania a otvorenej rebélie.
««« »»»
To, čo nám príde na myseľ pri sebahodnotení, môže byť prekrútené naším ospravedlňovaním seba a tým, čo si prajeme. Úžitok z hovorenia týchto vecí inej osobe je ten, že môžeme dostať priamy komentár a radu do našej situácie.
1. GRAPEVINE, JÚN 1961
2. TWELVE AND TWELVE, s. 61

Dátum: 06.09.2015

Vložil: CS_AA

Titulok: Emocionální rovnováha

288
Jestliže se budeme podrobně zabývat každým malým i velkým narušením naší rovnováhy, zjistíme, že jeho podstata spočívá v nějaké nenormální závislosti a přemrštěných požadavcích, které z této závislosti vycházejí. S pomocí Boží bychom nad nimi měli zvítězit.
Následně bychom se všichni měli dočkat osvobození, abychom mohli žít, milovat a s pomocí Dvanácti kroků dosáhnout emocionální rovnováhy.


Grapevine, Leden 1958


288
Emocionálna triezvosť
Ak skúmame každý nepokoj, ktorý prežívame, či už veľký alebo malý, zistíme, že jeho koreňom je nezdravá závislosť a následne nezdravé nároky. Neprestávajme sa s Božou pomocou neustále vzdávať týchto pochybných spojencov.
Takto môžeme slobodne žiť a milovať. Dokážeme sami pracovať na Dvanástich krokoch a viesť k nim aj ostatných, aby dosiahli emocionálnu triezvosť.
GRAPEVINE, JANUÁR 1958

Dátum: 06.09.2015

Vložil: CS_AA

Titulok: Aspekty duchovnosti

287

“Mezi členy společenství AA je stále velmi různorodá směsice přístupů k otázce co je materiální a co je duchovní. Já dávám přednost představě, že vše je otázkou přístupu. Jestliže používáme hmotné pozemské statky příliš sobecky, potom jsme materialisté. Pokud se však o hmotné statky dělíme s ostatními ve snaze být nápomocni lidem okolo nás, pak má naše materiální pomoc duchovní podstatu.”

* * * * *
“Neustále přetrvává názor, že základní instinkty jsou primárně špatné a že jsou dokonce překážkou brzdící veškerý duchovní rozvoj. Věřím, že rozdíl mezi dobrem a zlem nespočívá v tom, zda je člověk duchovně zaměřený nebo zda se snaží uspokojit svoje základní instinkty. Rozdíl spočívá v tom, zda naše instinkty uspokojujeme v normální míře nebo v míře nepřiměřené. Rozpoznání míry jejich uspokojování a uvedení tohoto procesu do normálu, to je postata dosažení ucelené osobnosti.”


1. Dopis, 1958
2. Dopis, 1954


287
Aspekty duchovnosti
„Medzi AA je stále množstvo zmätku ohľadom toho, čo je materiálne a čo je duchovné. Uprednostňujem názor, že všetko je záležitosťou motivácie. Ak používame svoj majetok príliš sebecky, sme materialistami. Ak sa však s majetkom zdieľame, aby sme pomohli iným, potom materiálny aspekt pomáha duchovnému.“
««« »»»
„Myšlienka, že inštinkty sú primárne zlé a sú prekážkami, na ktorých zakolíše každá duchovnosť, sa šíri ďalej. Myslím si, že rozdiel medzi dobrom a zlom sa nerovná rozdielu medzi duchovným a inštinktívnym (prirodzeným) človekom; je to rozdiel medzi vhodným a nevhodným užívaním inštinktívneho správania. Rozpoznanie a správne usmernenie inštinktívneho správania je základom pre dosiahnutie zdravej osobnosti.“
1. LETTER, 1958
2. LETTER, 1954
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pridať nový príspevok