UPOZORNĚNÍ - PROSÍM ČTĚTE - JAK SE VYHNOUT TECHNICKÝM POTÍŽÍM

INFORMACE K PŘÍPADNÝM TECHNICKÝM POTÍŽÍM SE ZVEŘEJŇOVÁNÍM PŘÍSPĚVKŮ

V poslední době se objevují u některých uživatelů těchto stránek, tedy u návštěvníků a přispěvatelů nepřetržitého online mítinku "Ako to vidí Bill" technické potíže se zveřejňováním. V PŘÍPADĚ, ŽE VÁM PŘÍSPĚVKY MIZÍ, NEJEDNÁ SE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ O CENZURU. NIC TAKOVÉHO V RÁMCI NAŠICH AA TRADIC...

Nepřetržitý on-line meeting: Jak to vidí Bill

Dátum: 04.08.2015

Vložil: CS_AA

Titulok: Ako to vidí Bill 256

256.

„Speciální“ zkušenost

Prožil jsem si ohromný mystický zážitek nebo pokud chcete “osvícení” a zpočátku jsem měl přirozeně pocit, že ze mně tato zkušenost udělala někoho velmi vyjímečného.
Když se ale s odstupem času dívám na můj zážitek, cítím jenom ohromnou vděčnost. Je mi jasné, že vyjímečnost mého prožitku spočívala v jeho náhlosti a v naprosté, velmi bezprostřední přesvědčivosti.
Jsem si však jistý, že v ostatních ohledech byl můj vlastní zážitek navlas podobný těm, které prožívají ostatní členové společenství AA, kteří ve svém životě energicky uplatňují program uzdravení AA. Je zřejmé, že také milost, které se dostalo jim, pochází od Boha. Jediný rozdíl je v tom, že oni si dar, který dostali, začínají uvědomovat postupně.


Grapevine, Červenec 1962

256
„Zvláštna“ skúsenosť?
Zažil som fantastickú mystickú skúsenosť alebo „osvietenie“ a od začiatku som prirodzene cítil, že táto skúsenosť mi dáva pocit jedinečnosti.
Dnes, keď sa pozriem späť na túto úžasnú udalosť, pociťujem veľkú vďačnosť. Teraz vidím jasne, že jej jedinými zvláštnymi črtami boli jej nepredvídateľnosť a okamžité, úplné presvedčenie, ktoré v sebe zahŕňala.
No vo všetkých ostatných aspektoch som si istý, že moja skúsenosť bola v podstate taká, akú zažil hociktorý člen AA, ktorý dôkladne uplatňuje program zotavovania. Samozrejme, milosť, ktorú prijíma, je tiež od Boha; jediný rozdiel je v tom, že on si uvedomuje svoj dar iba postupne.
GRAPEVINE, JÚL 1962

Dátum: 03.08.2015

Vložil: CS_AA

Titulok: Ako to vidí Bill 255

255.

Hlubší porozumnění

Abychom mohli oslovit více alkoholiků, musíme žít a pracovat tak, aby se porozumnění veřejnosti prohlubovalo a narůstala dobrá vůle ostatních lidí směrem ke společenství AA. Neustále potřebujeme zlepšovat naše vztahy s lékaři, kněžími jednotlivých církví, zaměstnavateli, vládami zemí, soudy, věznicemi, psychiatrickými léčebnami a všemi ostatními organizacemi, které pracují na poli léčby alkoholizmu. Potřebujeme také, aby se zlepšovaly naše vztahy s vydavateli, spisovateli, televizními a rádiovými stanicemi. Tyto informační kanály bychom měli rozšířit.

* * * * *
Nejcennější věcí pro budoucí dobro společenství AA je způsob, jakým využíváme mohutné nástroje moderní komunikace. Využíváme-li je nesobecky a správným způsobem, může jejich působení na druhé lidi v mnohém překonat naše současné představy.
Jestliže je budeme využívat špatně, budeme v hloubi duše otřeseni tím, jak se budou projevovat ega našich jednotlivých členů. Naší ochranou před tímto nebezpečím je přísná osobní anonymita jednotlivých členů na veřejnosti.

1. 12. konceptů str. 51
2. Grapevine, Listopad 1960


255
Lepšie porozumenie
Ak máme zasiahnuť viac alkoholikov, všade musí rásť porozumenie a dobrá vôľa verejnosti voči AA. Potrebujeme vytvárať stále lepšie podmienky v oblasti zdravotníctva, náboženstva, zamestnávateľov, vlády, súdov, väzníc, psychiatrií a všetkých akcií týkajúcich sa alkoholizmu. Potrebujeme, aby rástla dobrá vôľa redaktorov, spisovateľov, televíznych a rozhlasových vysielaní. Je potrebné, aby sme získali viac príležitostí pre publicitu.
««« »»»
Pre budúce blaho AA nie je nič dôležitejšie než spôsob, akým využívame kolos modernej komunikácie. Ak ho budeme používať nesebecky a zdravo, môže priniesť výsledky, ktoré presiahnu naše predstavy.
Keby sme narábali s týmto úžasným nástrojom nesprávne, zničia nás prejavy ega našich vlastných ľudí. Proti tomuto nebezpečenstvu je naším štítom a brnením pred širokou verejnosťou anonymita členov AA.
1. A.A. SERVICE HANDBOOK FOR GREAT BRITAIN SECTION 18-39
2. GRAPEVINE, NOVEMBER 1960

Dátum: 02.08.2015

Vložil: CS_AA

Titulok: Ako to vidí Bill 254

254.

Uspokojení z řádně prožívaného života

Pocit, že mezi našimi kamarády nemusíme nijak zvlášť vinikat, abychom mohli být užiteční a šťastní, je naprosto úžasný. Jenom několik málo z nás může být v důležité vedoucí pozici ve službě AA a ti, kteří v těchto pozicích nejsou, si to ani nepřejí.
Služba, kterou poskytujeme druhým s radostí, problémy, které přijímáme nebo řešíme s Boží pomocí, vědomí, že jsme v domácí skupině i v celosvětovém měřítku součástí společného úsilí, skutečnost, že Bůh považuje všechny lidské bytosti za stejně důležité, důkaz, že láska, kterou svobodně projevujeme druhým bez nároků na cokoliv, je plně opětována, jistota, že nejsme izolováni a uvězněni v samotě, kterou jsme si sami vybudovali, záruka, že vhodně zapadáme do Božího systému uspořádání světa a že jsme jeho součástí – to jsou věci, které nám přinášejí uspokojení z řádně prožívaného života a které nedokáže nahradit žádná světská sláva ani hmotné statky.


Dvanáct kroků a dvanáct tradic str. 124

254
Uspokojenie zo správneho života
Aký je to úžasný pocit, keď nemusíme medzi priateľmi niečím vynikať, aby sme boli užitoční a naozaj šťastní. Nie každý z nás môže byť význačným vodcom, a ani si to neželáme.
Služba, ktorú radi konáme, záväzky, ktoré poctivo plníme, ťažkosti, ktoré dobre prijmeme alebo vyriešime s Božou pomocou, vedomie, že doma či vo svete sme partnermi v spoločnom úsilí, pravda, že v Božích očiach sú všetky ľudské bytosti dôležité, dôkaz, že láska, ktorú dávame zdarma, prináša odplatu, istota, že viac nie sme izolovaní a osamelí vo väzení, ktoré sme si sami vytvorili, záruka, že sa hodíme a patríme do Božích plánov – toto sú uspokojenia správneho života, ktoré nemôže nahradiť žiadna pompa, okolnosti, alebo materiálne bohatstvo.
TWELVE AND TWELVE, ss. 128-129

Dátum: 01.08.2015

Vložil: CS_AA

Titulok: Ako to vidí Bill 253

253.

Než skočíte tak se rozhlédněte

“Moudří lidé zcela oprávněně přikládají velký význam opatrnosti. Vědí, že bez této vlastnosti lze dosáhnout jenom malou míru moudrosti.
Ale jenom se “rozhlédnout před tím než skočíme” nestačí. Jestliže je totiž naše rozhlédnutí motivováno strachem, podezřívavostí nebo zlobou, neměli bychom se vůbec “rozhlížet”, natož jednat.”

* * * * *
“Postupně se přestáváme bát malých i velkých rozhodnutí. Máme totiž zkušenost, že pokud se rozhodneme špatně, můžeme se vždy poučit z naší chyby, jestliže k tomu máme dostatek ochoty. A když bude naše rozhodnutí správné, můžeme poděkovat Bohu za odvahu a milost, kterou nám dal, abychom takto jednali.”


1. Dopis, 1966
2. Dopis, 1966

253
„Pozriete sa prv, než skočíte?“
Múdri muži a ženy kladú na prvé miesto opatrnosť. Vedia, že bez tejto dôležitej vlastnosti by v živote veľa múdrosti nezískali.
„Nestačí sa len pozrieť, prv než skočíme. Ak je náš pohľad ovládaný strachom, podozrievaním alebo hnevom, radšej by sme sa vôbec nemali pozerať či konať.“
««« »»»
„Pri veľkých či malých rozhodovaniach nás opustí strach, keď si uvedomíme, že aj keby sme sa rozhodli zle, môžeme sa z tejto skúsenosti poučiť, ak chceme. Keď sa rozhodneme správne, môžeme ďakovať Bohu, že naše konanie môže byť motivované jeho odvahou a milosťou.“
LETTERS, 1966

Dátum: 31.07.2015

Vložil: CS_AA

Titulok: Ako to vidí Bill 252

252.

Už nikdy sám

Náš alkoholizmus nás vždy uvrhoval do samoty, přestože jsme byli obklopeni lidmi, kteří nás měli rádi. Když jsme od sebe díky naší umíněnosti odehnali všechny lidi a když jsme se ocitli v naprosté izolaci, začali jsme si hrát na hrdiny v laciných barech. Když selhal i tento způsob života, museli jsme si hledat živobytí na ulici a začali jsme být závislí na dobrotě kolemjdoucích.
Emoční rovnováhu jsme se snažili hledat tak, že jsme se pokoušeli dominovat nebo jsme naopak propadli závislosti na druhých lidech. A když nás náhodou štěstí úplně neopustilo, náhle jsme zjistili, že jsme úplně osamoceni. Neustále jsme se marně pokoušeli zajistit si bezpečí za pomoci nějakého druhu závislosti nedo dominance.
Pro ty z nás, kteří si prošli touto zkušeností, má společenství AA obzvlášť velký význam. Ve společenství jsme se začali učit normálním vztahům s lidmi, kteří nám rozumí. Už nikdy v životě se nemusíme cítit sami.

252
Nikdy viac sami
Alkoholizmus v nás vyvolával pocit osamelosti. Dokonca aj vtedy, keď sme boli obklopení ľuďmi, ktorí nás milovali. Keď sme svojou tvrdohlavosťou všetkých odpudili a zostali sme v úplnej izolácii, začali sme sa v lacných baroch hrať na veľkého hrdinu. Ale zlyhali sme aj v tomto. Ocitli sme sa na ulici, osamelí a závislí od almužien okoloidúcich.
Emocionálnu istotu sme sa pokúšali nájsť prostredníctvom toho, že sme niekoho ovládali, alebo sme boli závislí od iných. Aj keď nás úspech celkom neopustil, jednako sme sa cítili osamelí. Stále sme sa márne pokúšali získať istotu nezdravým druhom nadvlády alebo závislosti.
Pre tých z nás, ktorí boli takíto, malo AA zvláštny význam. V tomto spoločenstve sme sa začali učiť vytvárať správne vzťahy s ľuďmi, ktorí nám rozumejú. Zistili sme, že už nemusíme byť sami.
TWELVE AND TWELVE, ss. 120-121

Dátum: 31.07.2015

Vložil: CS_AA

Titulok: Ako to vidí Bill 251

252.

Už nikdy sám

Náš alkoholizmus nás vždy uvrhoval do samoty, přestože jsme byli obklopeni lidmi, kteří nás měli rádi. Když jsme od sebe díky naší umíněnosti odehnali všechny lidi a když jsme se ocitli v naprosté izolaci, začali jsme si hrát na hrdiny v laciných barech. Když selhal i tento způsob života, museli jsme si hledat živobytí na ulici a začali jsme být závislí na dobrotě kolemjdoucích.
Emoční rovnováhu jsme se snažili hledat tak, že jsme se pokoušeli dominovat nebo jsme naopak propadli závislosti na druhých lidech. A když nás náhodou štěstí úplně neopustilo, náhle jsme zjistili, že jsme úplně osamoceni. Neustále jsme se marně pokoušeli zajistit si bezpečí za pomoci nějakého druhu závislosti nedo dominance.
Pro ty z nás, kteří si prošli touto zkušeností, má společenství AA obzvlášť velký význam. Ve společenství jsme se začali učit normálním vztahům s lidmi, kteří nám rozumí. Už nikdy v životě se nemusíme cítit sami.


Dvanáct kroků a dvanáct tradic str. 116-117

251
Prevezmi zodpovednosť
„Nebuď týmto zlyhaním príliš znechutený. My alkoholici sa prakticky vždy učíme ťažko.
Tvoj nápad odsťahovať sa na iné miesto môže, ale nemusí byť dobrý. Možno si sa dostal do emocionálnych alebo ekonomických problémov, ktoré nedokážeš dobre zvládnuť tam, kde sa nachádzaš. Možno robíš iba to, čo robili z času na čas všetci z nás – utekáš preč. Prečo sa nepokúsiš ešte raz všetko si dôkladne premyslieť?
Naozaj kladieš zotavovanie na prvé miesto, alebo ho robíš závislým od iných ľudí, miest alebo okolností? Možno zistíš, že je lepšie prevziať zodpovednosť tam, kde sa práve nachádzaš, a úplne zvíťaziť s pomocou programu AA. Prv než sa rozhodneš, uvažuj nad situáciou z tohto hľadiska.“
LETTER, 1949

Dátum: 30.07.2015

Vložil: CS_AA

Titulok: Ako to vidí Bill 251

251.

Tváří v tvář realitě

“Nenechte se příliš odradit vaší krátkou recidivou. Alkoholici se téměř vždy učí díky tvrdým lekcím.
Vaše představa, že se přestěhujete někam jinam může být správná, ale také nemusí. Je možné, že jste se dostal do emočních zmatků a do ekonomických problémů, které nedokážete tam, kde nyní bydlíte, zvládnout. Je ovšem možné, že děláte to, o co se většina z nás už někdy pokoušela. Je velmi pravděpodobné, že utíkáte. Proč si nezkusíte celou záležitost znovu promyslet?
Skutečně dáváte vaše uzdravení na první místo a nebo ho podmiňujte chováním lidí okolo vás a místem, kde bydlíte? Možná zjistíte, že je lepší postavit se realitě tváří v tvář právě tam, kde jste právě teď a s pomocí společenství AA těžkosti překonat. Než se rozhodnete, zvažte vše ještě jednou ve světle těchto skutečností.”


Dopis, 1949Dátum: 29.07.2015

Vložil: CS_AA

Titulok: Ako to vidí Bill 250

250.

Modlitba pod tlakem okolností

Kdykoliv zjistím, že jsem vnitřně nespokojený a cítím vnitřní pnutí, prodloužím každodenní procházku a pomalu si v rytmu chůze a dýchání opakuji modlitbu o poklid.
Jestliže se mi zdá, že mou bolest způsobuje druhý člověk, neustále se snažím si v duchu opakovat slova: “Bože, dej mi klid, abych v něm mohl milovat to dobré a abych se nikdy nebál jeho zlých stránek.” Opakování této jednoduché modlitby je klidný a hojivý proces, který někdy musím prodloužit i na několik dní a který mi pomohl vrátit emoční a duševní rovnováhu, schopnost znovu pracovat a selhal jenom málokdy.Grapevine, Březen 1962

250
Modlitba, keď sme pod tlakom

Kedykoľvek sa ocitnem v akútnom napätí, predĺžim si svoju dennú prechádzku a v rytme krokov a dýchania pomaly opakujem našu Modlitbu vyrovnanosti.
Ak cítim, že moju bolesť sčasti spôsobili iní, skúšam si opakovať, „Bože, daj mi vyrovnanosť, aby som miloval to, čo je v nich najlepšie, a nikdy sa nebál toho, čo je v nich najhoršie.“ Tento neškodný, uzdravujúci proces opakovania, ktorý niekedy musíme vytrvalo praktizovať niekoľko dní, zriedkavo zlyhal, a vždy ma obnovil aspoň do takej miery, že som nadobudol životaschopnú emocionálnu rovnováhu a perspektívu.
GRAPEVINE, MAREC 1962

Dátum: 28.07.2015

Vložil: CS_AA

Titulok: Ako to vidí Bill 249

249.

Boží dary

Dnes již můžeme bez obav říci, že slunce, které září nad společenstvím AA, nikdy nezapadne. Z naší nemoci se již uzdravilo více než třista padesát tisíc alkoholiků. Tato skutečnost přispěla k tomu, že jsme na mnoha místech začali bořit bariéry, které tvoří rasový původ, náboženské vyznání a hranice mezi národy. Jistota, že většina z nás byla schopna zůstat střízlivá a účinně duchovně růst ve světě, který je zmítán neshodami a problémy, nás naplňuje velkou radostí a pocitem zadostiučinění.
Protože jsme se našim zkušenostem naučili díky tvrdým lekcím, je zřejmé, že si nebudeme gratulovat sami sobě k dosaženým úspěchům. Naopak, budeme je považovat za Boží dary, které jsme dostali díky zvyšující se ochotě hledat Boží vůli a jednat podle ní.

Grapevine, Červenec 1965

249
Božie dary
Vidíme, že nad spoločenstvom AA slnko nikdy nezapadá: viac ako tristopäťdesiattisíc z nás sa zotavilo zo svojho neduhu; všade sme začali búrať ohromné rasové, konfesionálne a národnostné bariéry. Vedomie, že toľkí z nás dokážu plniť svoj záväzok triezvosti, rastu a efektívnosti v utrápenom svete, kde žijeme, nás určite naplňuje najhlbšou radosťou a spokojnosťou.
««« »»»
Ako ľudia, ktorí sa takmer vždy učili tvrdým spôsobom, si určite nebudeme gratulovať. Pozitíva budeme vnímať ako Božie dary, ktoré boli čiastočne vyvážené rastúcou ochotou z našej strany, aby sme našli a konali Jeho vôľu pre náš život.
GRAPEVINE, JÚL 1965

Dátum: 27.07.2015

Vložil: CS_AA

Titulok: Ako to vidí Bill 248

248.

Potřebujeme pomoc zvenčí

Proto bylo zřejmé, že sebehodnocení prováděné o samotě a přiznání si vlastních chyb, nalezených při tomto hodnocení, nebude dostatečné. Muselo se nám dostat pomoci zvenčí, abychom se s jistotou dozvěděli pravdu sami o sobě a mohli si ji přiznat. Potřebovali jsme pomoc od Boha a od druhého člověka.
Pouze za pomoci hovoru o sobě, při kterém jsme nic nezamlčeli a tím, že jsme dospěli k ochotě přijmout rady a Boží vedení, jsme mohli vykročit na cestu směrem k přímočarému myšlení, poctivosti a nefalšované pokoře.

* * * * *
Jestliže lžeme sami sobě, náš důvěrný rádce to ihned pozná. Pod jeho šikovným vedením, s jehož pomocí nás odvádí od našich výmyslů, budeme překvapeni, když zjistíme, že už nemáme tak silné nutkání bránit se nepříjemným pravdám. Neexistuje žádný lepší způsob, jak se pravidelně zbavovat strachu, pýchy a ignorantství. Po nějakém čase pochopíme, že stojíme pevně na nových základech, vybudovaných z naší vlastní bezúhonosti. S vděčností připíšeme zásluhy našemu sponzorovi, který nám ukázal správnou cestu.1. Dvanáct kroků a dvanáct tradic str. 59
2. Grapevine, Srpen 1961

248
Potrebujeme pomoc zvonka
Bolo evidentné, že osamelé sebaskúmanie a priznanie si chýb iba pred samým sebou nie je dostatočné. Ak sme chceli poznať a priznať si pravdu o sebe, potrebovali sme pomoc zvonka, pomoc od Boha a inej ľudskej bytosti.
Na cestu priameho myslenia, patričnej čestnosti a pravej pokory sme mohli vykročiť iba rozprávaním o sebe, neskrývaním faktov a ochotou prijať radu a usmernenie.
««« »»»
Skúsený poradca rýchlo zbadá, kedy iba ohlupujeme sami seba. Ak nás zručne odvedie od našich ilúzií, s prekvapením zistíme, že pociťujeme veľmi málo z bývalého nutkania brániť sa pred nepríjemnou pravdou. Neexistuje lepší spôsob, ako sa zbaviť strachu, pýchy a ignorancie. Po čase zistíme, že pevne stojíme na úplne novom základe čestnosti a vďačne uznávame zásluhy našich sponzorov, ktorí nám svojou radou ukázali cestu.
1. TWELVE AND TWELVE, s. 60
2. GRAPEVINE, AUGUST 1961
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Pridať nový príspevok