UPOZORNĚNÍ - PROSÍM ČTĚTE - JAK SE VYHNOUT TECHNICKÝM POTÍŽÍM

INFORMACE K PŘÍPADNÝM TECHNICKÝM POTÍŽÍM SE ZVEŘEJŇOVÁNÍM PŘÍSPĚVKŮ

V poslední době se objevují u některých uživatelů těchto stránek, tedy u návštěvníků a přispěvatelů nepřetržitého online mítinku "Ako to vidí Bill" technické potíže se zveřejňováním. V PŘÍPADĚ, ŽE VÁM PŘÍSPĚVKY MIZÍ, NEJEDNÁ SE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ O CENZURU. NIC TAKOVÉHO V RÁMCI NAŠICH AA TRADIC...

Nepřetržitý on-line meeting: Jak to vidí Bill

Dátum: 24.08.2015

Vložil: CS_AA

Titulok: Ako to vidí Bill 276

276
Vyššia moc pre ateistov
„Mal som mnoho skúseností s ateistami a väčšinou boli dobré. Každý z AA má právo na vlastný názor. Oveľa lepšie je udržiavať otvorené a tolerantné spoločenstvo, než potláčať akékoľvek drobné nezhody v názoroch. Nepoznám vlastne nikoho, kto by odišiel a zomrel na dôsledky alkoholizmu kvôli nejakým ateistickým názorom na svet.
Ľudí však vždy úpenlivo prosím, aby vzhliadali k ,Vyššej sile’ – menovite, k ich vlastnej skupine. Keď prídu do AA, väčšina skupiny je triezva, i keď sú alkoholici. Z toho dôvodu je skupina ,Vyššou silou’. To im na začiatok stačí a väčšina z nich začne robiť pokrok. Viem, ako sa cítia, pretože som to prežíval aj ja sám.“

LETTER, 1962


276.

Vyšší moc pro ateisty

“S ateisty mám mnoho převážně dobrých zkušeností. Každý člověk ve společenství AA má právo na vlastní názor. Je pro nás mnohem snazší udržovat si statut otevřené a tolerantní společnosti než potlačovat jakékoliv rozepře, které by mohly způsobit rozdílné názory. Ve skutečnosti neznám nikoho, kdo by ze společenství AA odešel a následně zamřel na alkoholizmus jenom proto, že se mu nelíbí názory některého z ateistů.
Ale vždy jsem na ateisty naléhal, aby se porozhlédli po “Vyšší moci”, i kdyby to měla být jejich vlastní skupina AA. Když totiž přijde ateista do společenství AA, je velká většina členů jeho skupiny střízlivá, zatím co oni sami jsou opilí. Proto se může stát skupina AA “Vyšší mocí.” Pro začátek je to postačující a většina z nich stejně zanedlouho udělá z tohoto bodu významný pokrok. Moc dobře vím, jak se cítí, protože kdysi jsem byl jedním z nich.”


Dopis, 1962

Dátum: 23.08.2015

Vložil: CS_AA

Titulok: Ako to vidí Bill 275

275.

Uzdravování se skrze předávání

Nastiňte nováčkovi program AA, vysvětlete mu, jak jste udělal svou vlastní morální inventuru, jak jste se vyrovnal se svou minulostí a proč se mu teď snažíte pomoci. Je důležité, aby pochopil, že vaše snaha předat mu poselství hraje velmi významnou úlohu při vašem uzdravování. Ve skutečnosti vám může pomoci mnohem více než vy jemu. Vysvětlete mu, že vám není vůbec ničím zavázán.

* * * * *
V průběhu prvních šesti měsíců od vystřízlivění jsem usilovně pracoval s mnoha alkoholiky. Ani jeden z nich nevystřízlivěl. Ale mě samotného právě tato činnost udržovala střízlivého. Rozhodně jsem nebyl střízlivý proto, že by mi něco dávali. Moje střízlivost byla výsledkem mých neumělých pokusů dávat a rozhodně nevycházela z mých požadavků, že bych měl něco dostávat.


1. Anonymní alkoholici str. 94
2. Grapevine, Leden 1958

275
Zotavovanie
sa prostredníctvom dávania
Nováčikovi načrtnite program, ako má postupovať. Vysvetlite mu, ako ste si urobili osobnú inventúru, urovnali svoju minulosť a ako sa teraz snažíte pomôcť jemu. Pre nováčika je dôležité, aby pochopil, že vaša snaha odovzdať mu toto posolstvo, je životne dôležitou časťou vášho vlastného uzdravenia. Fakticky je možné, že on vám pomáha viac, ako vy pomáhate jemu. Jasne mu dajte najavo, že nemá voči vám nijaké záväzky.
««« »»»
Počas prvých šiestich mesiacov mojej triezvosti som veľmi usilovne pracoval s mnohými alkoholikmi. Žiaden z nich neuspel. No napriek tomu má táto práca udržiavala triezvym. Nespočívalo to v tom, že by mi tí alkoholici niečo dali. Moja stabilita vychádzala z toho, že som sa pokúšal dávať bez očakávania, že sám niečo dostanem.
1. ALCOHOLICS ANONYMOUS, s. 94
2. GRAPEVINE, JANUÁR 1958

Dátum: 22.08.2015

Vložil: CS_AA

Titulok: Ako to vidí Bill 274

274.

Spoléhat se sám na sebe

V duchovních záležitostech je velmi ošidné spoléhat se pouze sám na sebe. Jak často jsme slyšeli lidi s dobrými úmysly jak prohlašují, že konají Boží vůli a bylo zřejmé, že jsou na velkém omylu? Oklamali sami sebe, protože jim chyběly zkušenosti a pokora. Byli schopni si ospravedlnit takový naprostý nesmysl, že konají to, co jim řekl Bůh.
Lidé s velkým množstvím duchovních zkušeností vždy trvají na kozultacích s přáteli nebo s duchovními rádci. Probírají s nimi pocity, že jsou vedeni Bohem. Je zřejmé, že by se nováček neměl vědomě dostat do situace, kdy by mohl udělat bláznivou a možná i tragickou hrubku. I když poznámka nebo rada od druhých nemusí být vždy správná, je velmi pravděpodobné, že bude mnohem přesnější než pocit Božího vedení, který můžeme cítit v době, kdy ještě nejsme příliš zkušení v navazování kontaktu se silou Vyšší než je naše vlastní.

Dvanáct kroků a dvanáct tradic str. 62

274
Bez pomoci iných
Pre človeka je veľmi nebezpečné rozhodovať sa v duchovných záležitostiach bez pomoci iných. Koľkokrát sme počuli, ako ľudia s dobrým úmyslom prehlásili, že ich vedie Boh, i keď bolo jasné, že sa mýlia!? Boli naivní a chýbala im skúsenosť i pokora. Keď sa nazdávali, že im niečo povedal Boh, dokázali zdôvodniť aj ten najväčší nezmysel na zemi.
Keď duchovne zrelí ľudia cítia, že Boh ich niekam vedie, takmer vždy požiadajú priateľov alebo duchovných poradcov, aby to spolu preskúmali. Je isté, že takýmto spôsobom sa nováčik nezosmiešni, ani neurobí tragické omyly. I keď komentáre alebo rady iných nemusia byť neomylné, je pravdepodobné, že budú oveľa konkrétnejšie ako akékoľvek priame vedenie, ktoré môžeme prijať v období, keď ešte nemáme dosť skúseností v kontakte s Vyššou silou, ako sme my sami.

TWELVE AND TWELVE, ss. 61-62

Dátum: 21.08.2015

Vložil: CS_AA

Titulok: Ako to vidí Bill 273

273.

Neutuchající láska

Život každého člena společenství AA a každé skupiny AA je organizován za pomoci Dvanácti kroků a Dvanácti tradic. Ze zkušenosti víme, že trestem za trvalé porušování těchto principů je smrt jednotlivce a rozpad skupiny. Mnohem větší silou, která trvale podporuje jednotu společenství AA, je neutuchající láska k našim přátelům ve společenství a k našim zásadám.

* * * * *
Asi si myslíte, že lidé pracující v Centrální kanceláři služeb AA v New Yorku musí mít nějakou ososbní autoritu. Ale není tomu tak, protože před nějakým časem zjistili jednotliví důvěrnící a sekretáři, že jediné, co mohou udělat je, že budou skupinám AA dávat velmi jemná doporučení.
Museli dokonce sestavit jakýsi vzorový úvod dopisu, který používají ve více než polovině veškeré korespondence a který zní: “Samozřejmě že máte úplně volnou ruku při řešení této záležitosti. Avšak většinová zkušenost ve společenství AA říká, že ….”
Centrální kancelář služeb nic nepřikazuje. Je to naše největší středisko pro předávání zkušeností.


1. 12. konceptů str. 8
2. Dvanáct kroků a dvanáct tradic str. 173 -174

273
Presvedčivá láska
Život každého AA a každej skupiny je vybudovaný na Dvanástich krokoch a Dvanástich tradíciách. Vieme, že trestom za závažné nerešpektovanie týchto princípov je smrť jednotlivca a rozpad skupiny. Ešte väčšou silou pre jednotu AA je naša presvedčivá láska k členom a princípom spoločenstva.
««« »»»
Možno si myslíte, že ľudia na ústredí v New Yorku musia mať istú osobnú autoritu. Ale správcovia a sekretári už veľmi dávno zistili, že skupinám AA môžu predostrieť iba veľmi umiernené návrhy.
Dokonca museli sformulovať zopár viet, ktoré stále vpisujú do polovice listov, ktoré odosielajú: „Samozrejme, máte úplnú slobodu riešiť túto záležitosť tak, ako vám to vyhovuje. Vychádzajúc zo skúsenosti väčšiny AA však navrhujeme...“
Ústredie svetového spoločenstva AA nevydáva nariadenia. Skôr je naším najväčším sprostredkovateľom lekcií zo skúseností.
1. AA SERVICE HANDBOOK FOR GREAT BRITAIN SECTION 18-5
2. TWELVE AND TWELVE, ss. 177-178

Dátum: 20.08.2015

Vložil: CS_AA

Titulok: Ako to vidí Bill 272

272.

Potíže, které si způsobujeme sami

Sobeckost a egocentrizmus! Myslíme si, že právě to jsou pravé kořeny všech našich potíží. Vedeni stovkami podob strachu, sebeklamu, prospěchářství a sebelítosti jsme na obtíž našim blízkým a ti si to nenechají líbit. Občas se stane, že nám naši blízcí bez jakýchkoliv zdánlivých příčin ublíží. Při bližším zkoumání však zjistíme, že jsme kdysi v minulosti učinili sobecké rozhodnutí, které nakonec bylo příčinou jejich jednání, které nám ublížilo. Tomuto poznání se nemůžeme vyhnout.
A proto si myslíme, že si za všechny problémy můžeme většinou sami. Sami si tyto problémy vytváříme. Jako alkoholici jsme totiž extrémními příklady sobeckých buřičů, přestože si o sobě často myslíme pravý opak. Zbavit se sobeckého ega, to se musí stát naší prvotní zaležitostí, protože jinak zemřeme.


Anonymní alkoholici str. 62

272
Trápenia, ktoré si spôsobujeme sami
Sebeckosť – egoizmus! Myslíme si, že v tom spočíva koreň nášho trápenia. Hnaní rozličnými formami strachu, sebaklamom, sebectvom či sebaľútosťou šliapeme druhým na kurie oká a tí sa nám odplácajú. Niekedy nám ublížia zdanlivo bezdôvodne, no neskôr si uvedomíme, že v minulosti sme sa rozhodli sebecky, čo nás postavilo do zraniteľnej pozície.
Myslíme si, že svoje problémy si v podstate vytvárame sami a alkoholik je extrémnym príkladom nepokoja spôsobeného vlastnou tvrdohlavou svojvôľou, i keď si to sám nemyslí. My alkoholici sa musíme predovšetkým zbaviť vlastného sebectva. Musíme, pretože ináč nás zabije!
ALCOHOLICS ANONYMOUS, s. 62

Dátum: 19.08.2015

Vložil: CS_AA

Titulok: Ako to vidí Bill 271

271
AA dvomi slovami
„Pokiaľ ide o pokrok všetkých AA, môžeme ho vyjadriť dvomi slovami: pokora a zodpovednosť. Celý náš duchovný pokrok môžeme presne merať podľa toho, do akej miery dodržiavame tieto veľkolepé štandardy.
Ustavičné prehlbovanie pokory sprevádzané stále väčšou ochotou prijímať určité záväzky a pracovať na nich, sú v skutočnosti skúšobnými kameňmi rastu v našom duchovnom živote. Ukazujú nám pravú podstatu správneho bytia a správneho konania. kukuk Prostredníctvom nich dokážeme hľadať a konať Božiu vôľu.“
TALK, 1965 (VYTLAČENÉ V GRAPEVINE, JANUÁR 1966)

271.

AA dvěma slovy

“Veškerý pokrok společenství AA lze popsat dvěma slovy – pokora a zodpovědnost. Náš celkový duchovní pokrok můžeme přesně ohodnotit stupněm ochoty lpět na těchto standartech.
Neustále se zvyšující míra pokory doprovázená vzrůstajícím stupněm ochoty přijmout som zvedavá či si to niekto všimne naše povinnosti a konat na jejich základě, to jsou základní kameny veškerého pokroku v duchovním světě. Jedině díky nim budeme správně žít a jednat. A navíc nám umožní hledat Boží vůli a konat podle ní.

Rozhovor, 1965 (Otištěno v Grapevine, Leden 1966)

Dátum: 18.08.2015

Vložil: CS_AA

Titulok: Ako to vidí Bill 270

270.

Poctivost a uzdravení se

Při provádění morální inventury by si měl člen společenství AA položit následující otázky:
Jak uškodila má touha po sexuálních vztazích druhým lidem a mě samotnému? Kterým lidem jsem ublížil a komu z nich závažně? Jak jsem tehdy reagoval? Červenal jsem se z pocitu viny studem? Netrval jsem náhodou na tom, že já nejsem pronásledovatel, ale pronáledovaný? Nepomohlo mi to k tomu, abych se ve vlastních očích zbavil viny?
Jak jsem reagoval na pocit frustrace způsobený sexuálními vztahy? Když jsem byl odmítnut, chtěl jsem se pomstít nebo jsem propadal depresi? Snažil jsem se to svést na druhé? Použil jsem někdy jako omluvu pro vlastní promiskuitu skutečnost, že mě doma odmítli nebo přijali chladně?

* * * * *
Žádný alkoholik by neměl tvrdit, že se nemůže uzdravit, dokud nebude mít zpět svou rodinu. Jeho vlastní uzdravení totiž nikdy nezávisí na druhých lidech. Je zavislé na jeho vztahu k Bohu, jak mu rozumí on sám.


1. Dvanáct kroků a dvanáct tradic str. 50-51
2. Anonymní alkoholici str. 99-100

270
Úprimnosť a zotavovanie
Pri robení inventúry môže niektorý člen uvažovať nad takýmito otázkami:
Ako moja sebecká honba za sexuálnym vzťahom ubližuje iným ľuďom i mne? Ktorým ľuďom som ublížil a ako veľmi? Ako som občas reagoval? Ťaží ma pocit viny? Alebo tvrdím, že som prenasledovaný, a nie prenasledovateľ, a tým sa ospravedlňujem?
Ako reagujem na frustrácie v sexuálnej oblasti? Keď mi bol odoprený sex, bol som pomstychtivý alebo deprimovaný? Vybíjal som si hnev na iných? Keď som doma cítil odmietanie alebo chlad, využil som to ako príležitosť pre promiskuitu?
««« »»»
Nech žiaden alkoholik nehovorí, že sa nedokáže zotaviť, ak nezíska späť svoju rodinu. Jeho zotavovanie nie je závislé od ľudí. Závisí od jeho vzťahu k Bohu, nech ho definuje akokoľvek.
1. TWELVE AND TWELVE, s. 52
2. ALCOHOLICS ANONYMOUS, ss. 99-100

Dátum: 17.08.2015

Vložil: CS_AA

Titulok: Ako to vidí Bill 269“Neměl by si zapomínat, že úsilí zakladatele a jeho přátel, kteří mu zpočátku pomáhají skupinu řídit, je jediná možnost, jak každá skupina AA začíná činnost.
V okamžiku, kdy skončí období ranného dětství skupiny, musí vždy původní zakladatelé uvolnit cestu demokraticky zvoleným nástupcům, kteří nahradí samozvané vedení z počátečního období života skupiny.”

* * * * *
Dopis dr. Bobovi

“Všude převzaly skupiny AA řízení služebních záležitostí do vlastních rukou. Zakladatelé skupin a jejich přátelé se ocitli na vedlejší koleji. Proč na to lidé při přemýšlení o budoucnosti Celosvětové kanceláře služeb AA zapomínají, to nikdy nepochopím.
Skupiny nakonec stejně převeznou řízeních svých záležitostí a je možné, že promarní to, co zdědily. Je také pravděpodobné, že to neudělají. V každém případě skupiny AA dospěly, společenství AA je jejich a tak jim ho dejme.”


1. Dopis, 1950
2. Dopis, 1949

269
Keď detstvo pominie
„Nezabúdajte, že každá skupina AA začína, ako to už býva, snahou jedného človeka a jeho priateľov – zakladateľa a jeho hierarchie. Inak to nejde.
Keď však detstvo pominie, pôvodní vodcovia musia vždy ustúpiť demokracii, ktorá vyrastie z týchto koreňov a zmetie samozvolených vodcov z minulosti.“
««« »»»
List Dr. Bobovi:
„Skupiny AA všade preberajú služobné záležitosti do svojich rúk. Miestni zakladatelia a ich priatelia sa dostali na okraj. Nikdy nepochopím, prečo na to toľkí ľudia zabúdajú, keď premýšľajú o budúcnosti našej svetovej služby.
Skupiny budú jednoducho preberať svoje dedičstvo a keď ho dostanú, možno ním budú aj plytvať. Pravdepodobne však nebudú. V každom prípade naozaj vyrástli – AA patrí im, tak im ho dajme.“
LETTERS
1. 1950
2. 1949

Dátum: 16.08.2015

Vložil: CS_AA

Titulok: Ako to vidí Bill 268

268.

Druzí lidé

“Stejně jako vy i já jsem si často myslel, že jsem obětí toho, co druzí lidé říkají a dělají. Pochopil jsem, že pokaždé, když jsem vydával moje chyby za jejich vlastní, hlavně v případech, kdy daná chyba zcela nekorespondovala s jejich chybou, přispíval jsem tím pouze ke zvětšení napáchaných škod. Má vlastní zášť a sebelítost mi téměř znemožnily, abych byl komukoliv k užitku.
A proto se dnes, když o mně někdo říká věci, které mi ubližují, zeptám nejprve sám sebe, jestli na tom, co říká, není alespoň zrnko pravdy. Jestliže to jsou jenom pusté lži, pokusím se vzpomenout si, že i já jsem prožíval období, kdy jsem s hořkostí a despektem mluvil o druhých a že pomluva je pouze přetrvávající symptom mé duchovní nemoci. Proto se nikdy nemusím rozčilovat kvůli nerozumnosti druhých lidí.
Za velmi složitých podmínek jsem znovu a znovu musel odpouštět druhým lidem i sám sobě. Zkusil jste to někdy poslední dobou udělat?”

Dopis, 1946


268
Tí druhí ľudia
„Tak ako vy, aj ja som sa často pokladal za obeť toho, čo iní ľudia povedali a urobili. Vždy keď som vyznával hriechy týchto ľudí, zvlášť tých, ktorých hriechy presne nekorešpondovali s mojimi hriechmi, zistil som, že som urobil ešte väčšiu škodu. Môj vlastný hnev a sebaľútosť spôsobili, že pre nikoho som nebol užitočný.
Keď však dnes o mne niekto hovorí zraňujúcim spôsobom, najprv sa spýtam sám seba, či v tom nie je kúsok pravdy. Ak to nie je pravda, snažím sa pripomenúť si, že aj ja som mal obdobia, keď som nemilosrdne hovoril o iných, a že zraňujúce ohováranie je len príznakom našej pretrvávajúcej emocionálnej choroby, a preto sa nesmiem nikdy hnevať na nerozumnosť chorých ľudí.
Musel som sa veľmi snažiť, aby som znova a znova odpúšťal ľuďom – a tiež aj sebe. Skúsili ste to v ostatných dňoch urobiť tiež?
LETTER, 1946

Dátum: 15.08.2015

Vložil: CS_AA

Titulok: ako to vidí Bill 267

267.

Překonat vlastní výmluvy

My alkoholici jsme přebornící v racionalizaci a tvorbě výmluv. Je na psychiatrech, aby se dobrali hlubší podstaty našeho chování. Přestože nemáme žádné psychyatrické vzdělání, můžeme po určité době strávené ve společenství AA poznat, že motivy našeho jednání nikdy nebyly takové, jaké jsme si mysleli, že jsou a že naše chování a jednání bylo motivováno silami, o kterých jsme dříve vůbec nic nevěděli. Proto bychom se měli se zájmem a patřičným respektem poučit z případů, které psychiatrie již dříve popsala.

* * * * *
“Díky duchovnímu růstu, který nastartujeme uplatňováním Dvanácti kroků společenství AA a s pomocí dobrého sponzora, dokážeme zpravidla odhalit většinu příčin našich charakterových vad, přinejmenším do té míry, která vyhovuje našim potřebám. Ale i přesto bychom měli být vděčni našim přítelům psychiatrům za důraz, který položili na potřebu pátrat po našich falešných a velmi často podvědomých pohnutkách.”

1. AA dospívá str. 236
2. Dopis, 1966


267
Za našimi ospravedlneniami
My pijani sme šampiónmi vo vymýšľaní výhovoriek a zdôvodňovaní. Úlohou psychiatrov je, aby našli hlbšie príčiny nášho správania. Aj keď nie sme odborníkmi na psychiatriu, po krátkom čase v AA môžeme vidieť, že našimi motívmi nebolo to, čo sme za ne považovali. Uvedomili sme si, že sme boli motivovaní silami, ktoré sme predtým nepoznali. Preto by sme sa mali dívať na psychiatriu s veľkou úctou, záujmom a profitovať z toho, čo nám ukazuje.
««« »»»
„Duchovný rast prostredníctvom uplatňovania Dvanástich krokov a pomoci dobrého sponzora môže odhaliť väčšinu hlbokých príčin našich charakterových nedostatkov, aspoň na úrovni našich praktických potrieb. Jednako by sme mali byť vďační našim priateľom na psychiatrii, ktorí tak silne zdôrazňujú nevyhnutnosť hľadania falošných motívov, pretože často si ich neuvedomujeme.“
1. A.A. COMES OF AGE, s. 236
2. LETTER, 1966


<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pridať nový príspevok