12 tradicií

 
1. Naše spoločné dobro je prvoradé. Naše osobné uzdravenie závisí od jednoty členov AA.
2. Pre dosiahnutie cieľa nášho spoločenstva je tu len jedna autorita – milujúci Boh, tak ako sa môže prejaviť vo svedomí celej skupiny. Naši vodcovia sú len dôveryhodnými služobníkmi spoločenstva, ktorí nevládnu.
3. Jedinou podmienkou členstva v AA je túžba prestať piť.
4. Každá skupina by mala byť samostatná, okrem prípadov, ktoré ovplyvňujú aj iné skupiny AA alebo AA ako celok.
5. Každá skupina má len jeden cieľ – prinášať toto posolstvo alkoholikovi, ktorý ešte stále trpí.
6. Skupina AA by sa nikdy nemala hlásiť k žiadnemu podobnému zariadeniu, ani ho finančne podporovať, alebo mu prepožičiavať meno AA, pretože problémy prestíže, peňazí a majetku nás vzďaľujú od nášho prvoradého cieľa.
7. Každá skupina AA by mala byť úplne sebestačná a odmietať akékoľvek príspevky zvonku.
CR 2200128526   2010  CSK
SK 2900128535   8330  EUR
8. AA by malo zostať neprofesionálne, ale strediská našich služieb môžu zamestnávať odborníkov.
9. AA ako také by nikdy nemalo byť organizované, ale môže vytvárať služobné predpisy a výbory, ktoré sú priamo zodpovedné tým, ktorým slúžia.
10.  AA nezaujíma stanovisko k žiadnym problémom mimo spoločenstva. Meno AA by nemalo byť nikdy zatiahnuté do verejných sporov.
11.  Naše vzťahy k verejnosti sú založené na príťažlivosti programu AA a nie na reklame. V rozhlase, televízii a tlači musíme vždy zachovávať osobnú anonymitu.
12.  Anonymita tvorí duchovnú podstatu všetkých našich tradícií a pripomína nám nadradenosť princípov nad osobnosťami.