Ako na to

Zriedka sme videli niekoho neuspieť, ak dôkladne sledoval
náš chodník. Iba tí ľudia sa nezotavia, čo sa nemôžu alebo
nechcú úplne odovzdať tomuto jednoduchému programu, ľudia,
ktorí majú vrodenú neschopnosť byť k sebe úprimní. Nájdu sa
takí nešťastníci. Nie je to ich chyba, zdá sa, že sa takí narodili.
Chýba im prirodzená schopnosť poznať a rozvíjať spôsob života,
vyžadujúci úplnú pravdivosť. Sú na tom horšie ako priemer. Nájdu
sa tiež takí, ktorí trpia hlbokými emocionálnymi a duševnými
poruchami, ale mnohí z nich sa z toho dostanú, ak dokážu byť
úprimní.
Naše príbehy stručne odhaľujú, akí sme boli, čo sa stalo a akí
sme teraz. Ak ste sa rozhodli, že chcete mať to, čo máme my, a ste
ochotný zájsť akokoľvek ďaleko, len aby ste to dostali - potom ste
pripravený urobiť určité kroky. Niektoré z nich nás zarazili.
Mysleli sme si, že môžeme nájsť ľahší, miernejší spôsob. No
nemohli sme. So všetkou vážnosťou vás prosíme, od samého
začiatku buďte nebojácni a dôkladní. Niektorí z nás sa snažili
pridržiavať starých predstáv, no kým sme ich úplne neopustili,
výsledok sa nedostavil. Pamätajte, máme do činenia s alkoholom,
prefíkaným, úskočným, mocným! Bez pomoci je to na nás priveľa.
Existuje však niekto, kto má všetku moc - je to Boh. Nech je vám
dopriate nájsť ho hneď!
Polovičatosť nikam neviedla. Stáli sme pred rozhodujúcim okamihom.
Úplne sme sa mu odovzdali a požiadali sme ho o ochranu
a opateru.
 
Tu sú kroky, ktoré sme urobili a ktoré sú navrhnuté ako program
uzdravenia:
 
1. Priznali sme svoju bezmocnosť nad alkoholom - naše životy sa
    stali neovládateľné.
2. Dospeli sme k viere, že len Sila väčšia ako naša obnoví naše
duševné zdravie.
3. Rozhodli sme sa odovzdať svoju vôľu a svoj život do starostlivosti
Boha tak, ako ho my chápeme.
4. Urobili sme dôkladnú a nebojácnu morálnu inventúru
samých seba.
5. Priznali sme Bohu, samým sebe a inej ľudskej bytosti presnú
povahu svojich chýb.
6. Boli sme úplne prístupní tomu, aby Boh odstránil všetky naše
charakterové chyby.
7. Pokorne sme ho požiadali, aby odstránil naše nedostatky.
8. Spísali sme zoznam ľudí, ktorým sme ublížili a boli sme ochotní
to napraviť.
9. Urobili sme priamu nápravu vo všetkých prípadoch, v ktorých
to bolo možné, okrem prípadov, keď by naše konanie im alebo
iným ublížilo.
10. Pokračovali sme v našej osobnej inventúre a keď sme urobili
chybu, ihneď sme sa priznali.
    11. Pomocou modlitby a meditácie sme zdokonaľovali svoj vedomý
styk s Bohom tak, ako ho my chápeme a prosili sme ho len
o to, aby sme spoznali jeho vôľu a mali silu ju uskutočniť.
12. Výsledkom týchto krokov bolo, že sme sa duchovne prebudili a
usilovali sme sa odovzdávať toto posolstvo ostatným alkoholikom a
uplatňovať tieto princípy vo všetkých našich záležitostiach.
 
 
Mnohí z nás zvolali: "To je ale program! To nezvládnem."
Nedajte sa odradiť. Nikto z nás nebol schopný dosiahnuť čosi ako
dokonalé dodržiavanie týchto princípov. Nie sme svätí. Podstatné
je, že sme ochotní rásť po duchovnej línii. Princípy, ktoré sme
spísali, sú návodom na pokrok. Očakávame skôr duchovný pokrok
ako duchovnú dokonalosť.
Náš opis alkoholika, kapitola pre agnostikov, naše osobné
zážitky pred tým a potom, zhrnujú tri výstižné myšlienky:
a) sme alkoholici a nedokázali sme zvládnuť vlastné životy,
b) pravdepodobne nijaká ľudská sila nás nemohla od alkoholizmu
oslobodiť,
c) Boh to môže urobiť, aj to urobí, ak Ho hľadáme.